privat 2019-10-29T16:42:10+00:00

Rent vann er helt essensielt for en god helse

Vannet som blir brukt i industriprosesser må være av høy kvalitet for å kunne bidra til et optimalt resultat. Det er mange unike utfordringer innen ulike industriprosesser, derfor er det viktig med kartlegging av industriens behov og råvannstilgang for å oppnå best mulig vannkvalitet.

Aqua Unique har levert vannrenseløsninger til ulike industrier som meieri, papirfabrikk, diverse matprodusenter og andre industrier. Vi hjelper til med å finne beste egnede løsning for ditt prosessvann.

Vi kan levere skreddersydde vannbehandlingsløsninger med ultrafiltrering (UF), tilbakespylende filter, multimedia filter, kjemikaliedosering, og UV-anlegg.


Hvordan står det egentlig til med vannkvaliteten i Norge i dag? 

Som de fleste andre, tar du sannsynligvis for gitt at du er sikret god og helsemessig betryggende vannkvalitet fra krana. Dessverre er det påvist at mange kommunale vannforsyninger tidvis ikke leverer en tilfredsstillende kvalitet iht. kravene i Drikkevannsforskriften.


Årsaken er at deler av kloakk- og vannforsyningsnettet ifølge ulike kilder snart er 100 år gammelt og nåværende utskiftningstakt/investeringsvilje tilsier at det vil ta 150-200 år å fornye dette. Manglende vedlikehold av høydebasseng, vann og kloakkledninger i samme grøft og kollaps av gamle rør medfører påviselig støtvise innslipp av kloakk, grøftevann og annen forurensing.


Medias dekking av større vannbårne epidemier og stadig hyppigere kokevarsling mange steder i landet understreker dette. I praksis betyr dette at vi alle tidvis kan være eksponert for vannbåren smitte. Dette medfører stort ubehag og i verste tilfelle kan lede til langvarig og kronisk sykdom eller ved lavt immunforsvar kan være direkte livsfarlig.

Kjemiske parametere i vann

Det er flere kjemiske parametere som påvirker vannkvaliteten. De ulike kjemiske paramterne har sin egen påvirkning på vannkvaliteten. Det kreves en vannprøve for å få en oversikt over de viktigste kjemiske paramterne i vannet.

Hardhet

Hardhet er et mål på på vannets innhold av kalsium og magnesium. Hardt vann gir dårlig skumming av såpe og generelt bruksmessige problemer. Det dannes belegg i vaskemaskiner og kjeler, samtidig som det kan skade elektriske varmeelementer. Hardhet benevnes i tyske hardhetsgrader (°dH). Vann fra 0-2 dH er meget blødt, 2-5 dH blødt, 5-10 dH middels hardt og >20 dH meget hardt vann.Ler mer om hardt vann her.

Jern

Jern finnes i berggrunnen og derfor også i grunnvann. Jern kan gi utfelling, misfarging av en rustrød farge og dårlig lukt og smak på drikkevannet. Jerninnholdet bør ikke overskride 0,2 mg/L, men problem kan oppstå både ved lavere og høyere innhold. Forekomster av jern medfører normalt ingen helserisiko, men kan gi misfarging av klesvask og sanitetsporselen. Det kan også dannes slam i rørsystemet pga. utfelling og dermed tetting av dette. Høyt jerninnhold kan sette smak på vannet.Les mer om jern og mangan i drikkevannet her.

Organisk stoff (humus)

Innholdet av organisk stoff måles som totalt organisk karbon. Innholdet bør etter drikkevannsforskriften ikke være høyere enn 5 mg C/L. Høyt innhold i brønnvann kan tyde på at brønnen er lekk slik at det renner overflatevann inn. Høyt innhold av organisk stoff kan særlig være problem i områder med myr da myrvann inneholder mye humus. Organisk stoff gir smak og farge på vannet. Særlig små barn og syke mennesker bør ikke drikke vann med høyt innhold av organisk materiale.

Turbiditet 

Turbiditet er et mål på vannets grumsethet og partikkelinnhold. Turbiditeten bør ikke overskride 4 FTU. Høy verdi skyldes ofte jernutfelling eller leire og kan tyde på at brønnen ikke er tett.

Fargetall 

Farge på vannet skyldes oftest høyt innhold av organisk stoff (humus) eller av jern. Farge på vannet er ikke i seg selv skadelig men det kan gi misfarging av klesvask ol. Fargetallet bør iht. Drikkevannsforskriften være under 20.

Mangan

Mangan finnes, i likhet med jern, normalt i berggrunnen og det kan derfor ofte være store mengder i grunnvann. Høyt manganinnhold har ingen helsemessig betydning, men kan gi de samme bruksmessige problemer som jern. Mangan bør ikke overskride 0,05 mg/l.Les mer om jern og mangan i drikkevannet her.

pH-verdien 

pH angir vannets surhetsgrad. Det er anbefalt at drikkevann har en pH på mellom 6,5 og 9,5. Har vannet en lavere pH kan det være risiko for at vannet er korrosivt og kan løse ut metaller fra ledningssystemet og tære på rørene. Ved høyrere pH enn 10,5 er det risiko for skade på øyer og slimhinner.

Klorid

Kloridinnholdet bør ikke overskride 200 mg Cl/L da dette kan gi korrosjonsangrep på ledningsnett. Verdier over 300 mg/L kan gi en saltaktig smak på vannet. Høye kloridverdier skyldes oftest innsig fra sjøvann.

Ledningsevne (konduktivitet)

Konduktivitet viser vannets totale saltinnhold. Høy ledningsevne viser at vannet har høyt innhold av salt(er), men sier ingenting om hva slags salter det er mye av. Høyt saltinnhold gir korrosivt vann. Ledningsevne måles i millisiemens per meter (mS/m) og drikkevannsforskriften har en grenseverdi på 250 mS/m.

Fluorid

Det er antatt at mer enn 15% av drikkevannsbrønnene i fastfjell i Norge inneholder så mye fluor at det kan skade tenner under dannelse, spesielt om barn får tilført fluor gjennom tannkrem og tabletter i tillegg.

Fluor frigjøres til grunnvann ved forvitring eller anion-utveksling ved høy pH. Fluorid kalles den type fluor som er oppløst i vann og finnes i varierende mengde i berggrunnen og verken lukter eller smaker, noe som gjøre det vanskelig å oppdage uten å foreta en vannanalyse. Negative helseeffekter opptrer derfor først etter lang tids overforbruk.

Fluorid i moderate mengder er med på å forebygge tannråte. I store mengder vil fluorid forårsake misfarging og skade på tannemaljen og det kan gi skadevirkninger på skjelettet. 1 mg fluorid per liter regnes som gunstig for forebygging av tannråte. Innholdet av fluorid bør ikke overstige 1,5 mg/L.

Radon

Det anslås at ca. 15% av fjellbrønner i Norge har høyere konsentrasjon av radon i vannet enn den anbefalte tiltaksgrensen på 500 bq/L. Radon er en naturlig radioaktiv gass uten lukt, smak eller farge, som er en direkte kilde til lungekreft ved inhalering.

Ved å ha en lukket borebrønn i fjell kan radongass føres direkte inn i huset og fordampe når vannet f.eks. varmes opp, kommer ut av dusjen osv. Dette bidrar til drastisk høyere radonkonsentrasjoner i inneluften. Du kan lese mer om radon i luft og grunnvann her.

Råd om drikkevannet

Om drikkevannskilden kommer fra en lukket brønn som ligger i et område med lite aktivitet kan man regne med at vannet er trygt. Det vil allikevel være behov for å utføre regelmessige vannanalyser av vannkilden for å følge med på om vannkvaliteten har forandret seg. Da en vannprøve kun er en punktprøve av vannet der og da, sier det ingenting om endringen av kilden fremover i tid.

Ligger brønnen i nærheten av landbruk eller bebyggelser er det desto enda viktigere å utføre en vannanalyse og muligens også installere et vannrenseanlegg. Snø som faller direkte ned i brønnen eller benyttes om vinterstid når ikke annen vannkilde er tilgjengelig er ofte sikker om den ser hvit og fin ut. Det går derimot an å koke vannet i forkant av bruk for å være helt sikker.

Avhengig av hva som befinner seg i vannet av kontamineringer, forurensninger og partikler kan det være behov for å installere et renseanlegg for å få vannet helt trygt og drikkbart uten bekymring for at vannkvaliteten endrer seg brått over tid. Aqua Unique anbefaler et forfilter i form av et returspylbart filter, et finfilter i form av sedimentfilterkullfilter for reduksjon av lukt og smak i vannet og evt. en hygienisk barriere mot eventuelle bakterier og virus i form av UV-anlegg av høy kvalitet for å garantere rent og trygt vann hos forbruker. I en del tilfeller er det behov for vannrensing via en filtertank om det f.eks. er større utfordringer med lukt og smak i vannet, om vannet er veldig hardt eller inneholder høye konsentrasjoner av jern og mangan. I tabellen under er det listet opp noen løsninger til ulike problemer som kan oppstå med drikkevannet.


Det er en rekke andre problemer som også kan forekomme med vannet.

Aqua Unique har løsninger for både kommunalt drikkevann og privat vannforsyning. Vi hjelper til med både vannanalyse og rådgivning for å finne frem til den beste løsningen for ditt problem!

Aqua Unique tilbyr et bredt og komplett produktprogram av vannbehandlingsanlegg

Vårt komplette produktprogram bygger på grunnleggende og vel utprøvde teknologier innen filtrering, ionbytting og membranfiltrering og er basert på et moduloppbygget standardsystem som tilgodeser de fleste behov. Av brukervennlige hensyn er nedenstående produktoversikt oppstillt.

Pre-filter

Filtreringsprinsippet er basert på filtersil, hvor de faste partiklene samles opp på innsiden av filterelementet. I renseprosessen er det en loddrett eller roterende skrape, som skraper de faste partiklene ned i slamkammeret. Skrapefunksjonen aktiveres enten automatisk av differensialtrykk over filteret eller med bestemte tidsintervaller. Dreneringen styres individuelt med et elektrisk eller pneumatisk styresystem

Media filter (sand, karbon, pH regulering)

Kullfiltertank absorberer klor,

dårlig lukt/smak, oljer, fettstoffer, rensemidler, plantevernmidler, helt og delvis oppløste organiske materiale ved hjelp av flerlags filtrering med aktivt

karbon.

Ionebyttere (avherder, jern & mangan)

ProffLine FS 6 er et ionebytteanlegg som består av en filtertank med et spesialmedia og en beholder for salt. Regenerering utføres med saltlake hentet fra saltbeholderen som plasseres sammen med filtertanken. Mediet regenereres automatisk ved hjelp av en hydropneumatisk ventil som kontrolleres av en programmert timer og som utfører regenereringer med faste intervaller som er nødvendige for å holde utstyret i god drift. Intervallene velges ut ifra hver brukers behov og vannkvalitet.

Omvendt osmose
De-ionisering (RO/EDI)

Omvendt osmose er den mest effektive teknologien for rensing av drikkevann. Det reduserer 99,8 % av urenheter i vannet, samt lukt, smak og virus som gjør vannet klart, rent, velsmakende og trygt for menneskers helse, både voksne og barn. I tillegg er det et av de mest kostnadseffektive metodene for innenlands vannrensing.

Ultrafiltrering (UF)

Ultrafiltrering er et membrananlegg, som er laget for husholdninger, små kommersielle bruk og lette industrielle anlegg. Ultrafiltrering kan redusere turbiditet, oppsamling av suspenderte stoffer og de fleste virus/bakterier ned til 0,01 µm uten koagulering. Returspyling og forbedret kjemisk rensing er integrert i systemet med en frekvens i følge vannkvaliteten.

UV – anlegg

(Ønorm approved)

Aqua Unique Ecoline UV Filterstasjon er designet for norsk kommunal vannkvalitet. Glem kokevarsel og usikkerhet ift. helseskadelige bakterier, virus og sopp i drikkevannet. Effektiv forfiltreing og kullfilter med antibakteriologisk nanoteknologi etterfulgt av høyfrekvent UV bestråling med stor UV-dose, sikrer trygt, rent og mer smakfullt vann trass i kontaminering fra vannkilde eller innslipp av kloakk og grøftevann fra utette vann- og avløpsledninger.

Våre renseløsninger

Komplette vannrenseløsninger for alle applikasjoner

Drikkevannsrensing

Mange vannverk, husholdninger og virksomheter opplever problemer med en rekke naturlige forekommende salte og organiske stoffer, partikler og luftarter som finnes i grunnvann. Les mer

Prosessvannsrensing

Selv den beste vannkvalitet fra et vannverk kan skape problemer når vannet skal anvendes direkte i produkter. Produsenter av kosmetikk, medisinalvarer og… Les mer

Kjelevann

Økt levetid på kjeleanlegg samt redusert korrosjon og kjemikalieforbruk sikrer en bedre driftsøkonomi. Vi har stor ekspertise i å fjerne problemer med drift av dampkjeler. Les mer

Skyllevann

Vi har både den kunnskap og det utstyr du behøver ved prosjektering av nytt eller optimalisering av et eksisterende skyllevannssystem. Les mer

Industrielt Avløpsrensing

Aqua Unique leverer nøkkelferdige løsninger der moderne teknologi, fra oss selv eller andre, er tilpasset det aktuelle avløpsvannet. Resultatet er en brukervennlig og effektiv løsning med lang levetid og lave driftskostnader. Les mer

Industri

Komplette vannrenseløsninger for vann, avløp og resirkulering

Bedrift

Komplette vannrenseløsninger for hotell, boligbyggelag,

næringseiendom og sykehus

Privat

Løsninger for hus og hytte

Vannverk

Komplette vannrenseløsninger for private og kommunale

vannforsyninger

Akvakultur

Komplette vannrenseløsninger for akvakultu industri

Marine

Komplette vannrenseløsninger for marine industri