privat 2019-11-27T09:22:25+00:00

Rent vann er helt essensielt for en god helse

Vannet som blir brukt i industriprosesser må være av høy kvalitet for å kunne bidra til et optimalt resultat. Det er mange unike utfordringer innen ulike industriprosesser, derfor er det viktig med kartlegging av industriens behov og råvannstilgang for å oppnå best mulig vannkvalitet.

Aqua Unique har levert vannrenseløsninger til ulike industrier som meieri, papirfabrikk, diverse matprodusenter og andre industrier. Vi hjelper til med å finne beste egnede løsning for ditt prosessvann.

Vi kan levere skreddersydde vannbehandlingsløsninger med ultrafiltrering (UF), tilbakespylende filter, multimedia filter, kjemikaliedosering, og UV-anlegg.


Hvordan står det egentlig til med vannkvaliteten i Norge i dag? 

Som de fleste andre, tar du sannsynligvis for gitt at du er sikret god og helsemessig betryggende vannkvalitet fra krana. Dessverre er det påvist at mange kommunale vannforsyninger tidvis ikke leverer en tilfredsstillende kvalitet iht. kravene i Drikkevannsforskriften.


Årsaken er at deler av kloakk- og vannforsyningsnettet ifølge ulike kilder snart er 100 år gammelt og nåværende utskiftningstakt/investeringsvilje tilsier at det vil ta 150-200 år å fornye dette. Manglende vedlikehold av høydebasseng, vann og kloakkledninger i samme grøft og kollaps av gamle rør medfører påviselig støtvise innslipp av kloakk, grøftevann og annen forurensing.


Medias dekking av større vannbårne epidemier og stadig hyppigere kokevarsling mange steder i landet understreker dette. I praksis betyr dette at vi alle tidvis kan være eksponert for vannbåren smitte. Dette medfører stort ubehag og i verste tilfelle kan lede til langvarig og kronisk sykdom eller ved lavt immunforsvar kan være direkte livsfarlig.

Aqua Unique tilbyr et bredt utvalg av komplette systemer og vannbehandlingsteknologier

Vårt komplette produktprogram bygger på “state of the art technology” innen UV, R0(Reverse Osmosis), screen filter, media filter, adsorbsjon, ionebytting.

Parallelt tester vi kontinuerlig nye teknologier, kjører egne piloter og deltar i ulike R&D prosjekter for å sikre dynamisk utvikling ift. stadig skjerpede krav fra myndigheter og selvfølgelig for å imøtekomme vårt felles globale miljøansvar.

Kommunalt vann

Komplette vannrenseløsninger for kommunalt drikkevann

Brønn og borehull vann

Komplette vannrenseløsninger for grunn og overflate vann

Råd om drikkevannet

Om drikkevannskilden kommer fra en lukket brønn som ligger i et område med lite aktivitet kan man regne med at vannet er trygt. Det vil allikevel være behov for å utføre regelmessige vannanalyser av vannkilden for å følge med på om vannkvaliteten har forandret seg. Da en vannprøve kun er en punktprøve av vannet der og da, sier det ingenting om endringen av kilden fremover i tid.

Ligger brønnen i nærheten av landbruk eller bebyggelser er det desto enda viktigere å utføre en vannanalyse og muligens også installere et vannrenseanlegg. Snø som faller direkte ned i brønnen eller benyttes om vinterstid når ikke annen vannkilde er tilgjengelig er ofte sikker om den ser hvit og fin ut. Det går derimot an å koke vannet i forkant av bruk for å være helt sikker.

Avhengig av hva som befinner seg i vannet av kontamineringer, forurensninger og partikler kan det være behov for å installere et renseanlegg for å få vannet helt trygt og drikkbart uten bekymring for at vannkvaliteten endrer seg brått over tid. Aqua Unique anbefaler et forfilter i form av et returspylbart filter, et finfilter i form av sedimentfilterkullfilter for reduksjon av lukt og smak i vannet og evt. en hygienisk barriere mot eventuelle bakterier og virus i form av UV-anlegg av høy kvalitet for å garantere rent og trygt vann hos forbruker. I en del tilfeller er det behov for vannrensing via en filtertank om det f.eks. er større utfordringer med lukt og smak i vannet, om vannet er veldig hardt eller inneholder høye konsentrasjoner av jern og mangan. I tabellen under er det listet opp noen løsninger til ulike problemer som kan oppstå med drikkevannet.


Det er en rekke andre problemer som også kan forekomme med vannet.

Aqua Unique har løsninger for både kommunalt drikkevann og privat vannforsyning. Vi hjelper til med både vannanalyse og rådgivning for å finne frem til den beste løsningen for ditt problem!

Ecoline UV Filterstasjon

Designet for norsk kommunal vannkvalitet

Dreper bakterier, virus og sopp

Forbedrer lukt, smak og farge

Godt drikkevann til deg og din familie

Ecoline UV Filterstasjon

Designet for norsk kommunal vannkvalitet

Aqua Unique Ecoline UV Filterstasjon er designet for norsk kommunal vannkvalitet. Glem kokevarsel og usikkerhet ift. helseskadelige bakterier, virus og sopp i drikkevannet. Effektiv forfiltreing og kullfilter med antibakteriologisk nanoteknologi etterfulgt av høyfrekvent UV bestråling med stor UV-dose, sikrer trygt, rent og mer smakfullt vann trass i kontaminering fra vannkilde eller innslipp av kloakk og grøftevann fra utette vann- og avløpsledninger.

I tillegg reduseres humus og partikkelutfelling/rust i rør, ventiler, pumper, bereder, sanitærutstyr, vaske-/oppvaskmaskin, kaffemaskin, isbitmaskin og andre hvitevarer.

Enkel og kompakt installasjon, høy kvalitet og miljøvennlig velutprøvd teknologi designet for sikring av ditt drikkevann.

vannrensing

Dreper bakterier, virus og sopp.

Forbedrer lukt, farge og smak

Redusert humus / rust / partikkelutfelling

Enkel Installasjon

Høy Kvalitet

Miljøvennlig

 Lite Vedlikehold

Kompakt Design

Ecoline UV Filterstasjon

Designet for norsk kommunal vannkvalitet

Godt drikkevann til deg og din familie

Dreper bakterier, virus og sopp. Forbedrer lukt, smak og farge.

TANNPUSS

DUSJ

VASKEMASKIN

DRIKKEVANN

KJØKKEN

OPPVASKMASKIN

Kontakt oss for tilbud

Kontakt en ekspert på vannrensing. Du får svar innen kort tid.

Ditt bruksområde
Ditt bruksområde
Bolig
Boligbyggerlag
Hotell
Skole
Hytte
Sykehus eller klinikk
Industri
Matproduksjon
Restauranter
Annen

Vi lagrer din e-postadresse for å kunne ta kontakt med deg.Se vår Personvernerklæring

Smittespredning gjennom drikkevann

De hyppigst forekommende sykdommer ved smitte via drikkevann er forskjellige former for gastroenteritt. De fleste drikkevannsbårne sykdomstilfellene skyldes norovirus, mens de fleste utbruddene skyldes Campylobacter. Smittestoffene produseres i menneskers og dyrs tarmkanal og skilles ut med avføringen og omtales derfor som fekal forurensning. Andre sykdommer enn gastroenteritt kan også smitte på denne måten, f.eks. hepatitt A.

Noen få sykdommer kan overføres fra dyr til mennesker hvis dyret er i direkte kontakt med vannet. En slik sykdom er tularemi (lemensjuke eller harepest), som kan overføres fra gnagere, for eksempel ved at et sykt dyr faller ned i en brønn, eller hvis drikkevann tas fra en fjellbekk infisert av lemen.Vannbårne utbrudd i NorgeSykdomsutbrudd som skyldes dårlig drikkevann forekommer med jevne mellomrom i Norge.

Store vannbårne utbrudd er sjeldne, men de siste 20 årene er det registrert 78 drikkevannsbårne utbrudd med til sammen 17 000 sykdomstilfeller. I tillegg kommer alle de sporadiske smittetilfellene som ikke blir registrert. Folkehelseinstituttet. Fakta om Vannhygiene – veileder for helsepersonell . Oppdatert 19.06.2019

Større rapporterte utbrudd etter 1945 hvor smittekilden var drikkevann omfatter

1945 –  Elverum, dysenteriliknende plager med ca. 4000 syke

1956  –  Bærum med ca 10 000 syke forårsaket av Salmonella entertidis

1955 –  Soknadalen med 182 rapporterte tilfeller forårsaket av hepatitt A-virus

1975 –  Solgården i Spania med ca 100 syke forårsaket av Shigella sonnei

1978 –  Brandbu med ca 400 syke forårsaket av Shigella sonnei

1981 –  Narvik med ca. 2000 syke forårsaket av campylobacter

1984 –  Sortland med ca. 600 syke forårsaket av campylobacter

1994  –  Stjørdal med ca. 600 syke forårsaket av campylobacter

1995 –  Verdal med ca. 400 syke forårsaket av campylobacter

1999 –  Herøy med 54 syke forårsaket av Salmonella Typhimurium

2004 –  Bergen med 1300 registrerte syke forårsaket av Giardia lamblia

2007 –  Røros med anslagsvis 2000 syke forårsaket av campylobacter

2019 –  Askøy forårsaket av campylobacter.

Kjemiske parametere i vann

Det er flere kjemiske parametere som påvirker vannkvaliteten. De ulike kjemiske paramterne har sin egen påvirkning på vannkvaliteten. Det kreves en vannprøve for å få en oversikt over de viktigste kjemiske paramterne i vannet.

Hardhet

Hardhet er et mål på på vannets innhold av kalsium og magnesium. Hardt vann gir dårlig skumming av såpe og generelt bruksmessige problemer. Det dannes belegg i vaskemaskiner og kjeler, samtidig som det kan skade elektriske varmeelementer. Hardhet benevnes i tyske hardhetsgrader (°dH). Vann fra 0-2 dH er meget blødt, 2-5 dH blødt, 5-10 dH middels hardt og >20 dH meget hardt vann.Ler mer om hardt vann her.

Jern

Jern finnes i berggrunnen og derfor også i grunnvann. Jern kan gi utfelling, misfarging av en rustrød farge og dårlig lukt og smak på drikkevannet. Jerninnholdet bør ikke overskride 0,2 mg/L, men problem kan oppstå både ved lavere og høyere innhold. Forekomster av jern medfører normalt ingen helserisiko, men kan gi misfarging av klesvask og sanitetsporselen. Det kan også dannes slam i rørsystemet pga. utfelling og dermed tetting av dette. Høyt jerninnhold kan sette smak på vannet.Les mer om jern og mangan i drikkevannet her.

Organisk stoff (humus)

Innholdet av organisk stoff måles som totalt organisk karbon. Innholdet bør etter drikkevannsforskriften ikke være høyere enn 5 mg C/L. Høyt innhold i brønnvann kan tyde på at brønnen er lekk slik at det renner overflatevann inn. Høyt innhold av organisk stoff kan særlig være problem i områder med myr da myrvann inneholder mye humus. Organisk stoff gir smak og farge på vannet. Særlig små barn og syke mennesker bør ikke drikke vann med høyt innhold av organisk materiale.

Turbiditet 

Turbiditet er et mål på vannets grumsethet og partikkelinnhold. Turbiditeten bør ikke overskride 4 FTU. Høy verdi skyldes ofte jernutfelling eller leire og kan tyde på at brønnen ikke er tett.

Fargetall 

Farge på vannet skyldes oftest høyt innhold av organisk stoff (humus) eller av jern. Farge på vannet er ikke i seg selv skadelig men det kan gi misfarging av klesvask ol. Fargetallet bør iht. Drikkevannsforskriften være under 20.

Mangan

Mangan finnes, i likhet med jern, normalt i berggrunnen og det kan derfor ofte være store mengder i grunnvann. Høyt manganinnhold har ingen helsemessig betydning, men kan gi de samme bruksmessige problemer som jern. Mangan bør ikke overskride 0,05 mg/l.Les mer om jern og mangan i drikkevannet her.

pH-verdien 

pH angir vannets surhetsgrad. Det er anbefalt at drikkevann har en pH på mellom 6,5 og 9,5. Har vannet en lavere pH kan det være risiko for at vannet er korrosivt og kan løse ut metaller fra ledningssystemet og tære på rørene. Ved høyrere pH enn 10,5 er det risiko for skade på øyer og slimhinner.

Klorid

Kloridinnholdet bør ikke overskride 200 mg Cl/L da dette kan gi korrosjonsangrep på ledningsnett. Verdier over 300 mg/L kan gi en saltaktig smak på vannet. Høye kloridverdier skyldes oftest innsig fra sjøvann.

Ledningsevne (konduktivitet)

Konduktivitet viser vannets totale saltinnhold. Høy ledningsevne viser at vannet har høyt innhold av salt(er), men sier ingenting om hva slags salter det er mye av. Høyt saltinnhold gir korrosivt vann. Ledningsevne måles i millisiemens per meter (mS/m) og drikkevannsforskriften har en grenseverdi på 250 mS/m.

Fluorid

Det er antatt at mer enn 15% av drikkevannsbrønnene i fastfjell i Norge inneholder så mye fluor at det kan skade tenner under dannelse, spesielt om barn får tilført fluor gjennom tannkrem og tabletter i tillegg.

Fluor frigjøres til grunnvann ved forvitring eller anion-utveksling ved høy pH. Fluorid kalles den type fluor som er oppløst i vann og finnes i varierende mengde i berggrunnen og verken lukter eller smaker, noe som gjøre det vanskelig å oppdage uten å foreta en vannanalyse. Negative helseeffekter opptrer derfor først etter lang tids overforbruk.

Fluorid i moderate mengder er med på å forebygge tannråte. I store mengder vil fluorid forårsake misfarging og skade på tannemaljen og det kan gi skadevirkninger på skjelettet. 1 mg fluorid per liter regnes som gunstig for forebygging av tannråte. Innholdet av fluorid bør ikke overstige 1,5 mg/L.

Radon

Det anslås at ca. 15% av fjellbrønner i Norge har høyere konsentrasjon av radon i vannet enn den anbefalte tiltaksgrensen på 500 bq/L. Radon er en naturlig radioaktiv gass uten lukt, smak eller farge, som er en direkte kilde til lungekreft ved inhalering.

Ved å ha en lukket borebrønn i fjell kan radongass føres direkte inn i huset og fordampe når vannet f.eks. varmes opp, kommer ut av dusjen osv. Dette bidrar til drastisk høyere radonkonsentrasjoner i inneluften. Du kan lese mer om radon i luft og grunnvann her.

Industri

Komplette vannrenseløsninger for vann, avløp og resirkulering

Bedrift

Komplette vannrenseløsninger for hotell, boligbyggelag,

næringseiendom og sykehus

Privat

Løsninger for hus og hytte

Vannverk

Komplette vannrenseløsninger for private og kommunale

vannforsyninger

Akvakultur

Komplette vannrenseløsninger for akvakultu industri

Marine

Komplette vannrenseløsninger for marine industri