Valg av filterstasjon 2018-10-17T10:45:09+00:00

Valg av filterstasjon

Privat vannforsyning

Vann hentes direkte fra naturen, enten fra overflatevann som bekk, elv, innsjø, overflatebrønn eller fra grunnvannet i form av borebrønner og lignende. I henhold til Drikkevannsforskriften, § 12 – Krav til kvalitet, skal også private vannforsyninger være helsemessig betryggende. Siden vann løser opp de aller fleste kjente kjemiske og mikrobiologiske stoffer vil vannet ta med seg svært mye forurensning (lukt, smak, farge, partikler, bakterier osv). Det vil derfor være behov for rensing av vannet før forbruk. For å kunne tilby tilfredsstillende løsninger på slike komplekse utfordringer, bør det alltid foretas en akkreditert vannanalyse.

Kommunal vannforsyning

Uavhengig av om et vannverk er godkjent iht. Drikkevannsforskriften eller ikke, medfører ledningsnettets høye alder, dårlige tilstand og stor lekkasjeprosent at innsig av kloakk, grøftevann, smuss og lignende forringer drikkevannets bruks- og helsemessige kvalitet. I tillegg løsner avleiringer og rust på rørveggene og tilfører tidvis vannet større konsentrasjoner av partikler, smuss, farge og humus. Disse forholdende legger til rette for gunstige vekstvilkår for smittestoffer som E.coli- og Legionella-bakterier, Giardia-parasitter og lignende. Komplettefilterstasjoner gir større trygghet mot uønskede forurensninger, korrosjon og bakteriologisk smittefare.

6 spørsmål for valg av filterstasjon:

  1. Er det smuss, partikler eller humus i vannet?
  2. Er det farge, lukt eller smak på vannet?
  3. Har vannet tærende egenskaper?
  4. Er det problemer med kalk eller korrosjon?
  5. Er det problemer med kalkbelegg?
  6. Er det problemer med sykdom pga. bakterier i vannet?

Basert på dine svar kan du enkelt velge riktig filterstasjon. Ta kontakt med oss for rådgivning.