Vannkvalitet – Bakterier 2018-04-23T14:41:41+00:00

Vannkvalitet

Vi gjør oppmerksom på at en analyse av drikkevann er et øyeblikksbilde og at mange parametere kan endre seg mye med f.eks. nedbørsmengde. Vannkvaliteten kan dermed variere over tid.

E.coli er den av de koliforme bakteriene som forekommer i størst mengde i tarminnholdet hos dyr og mennesker. Når det påvises slike bakterier, er det et tegn på at vannet kan føre med seg smittestoffer. Vann som inneholder slike bakterier er ikke egnet som drikkevann uten desinfisering (koking).

Koliforme bakterier, 37 °C, kan i tillegg til tarmbakterier omfatte lignende bakterier som finnes i naturen. Det er ikke uvanlig med slike bakterier i overflatevann. I grunnvann skal det ikke forekomme. Dersom det påvises slike bakterier i grunnvann tyder det på at overflatevann kommer inn i vannkilden.

Totalantall bakterier (kimtall), 22 °C, omfatter de fleste mikroorganismer (bakterier og sopp). I grunnvann og desinfisert vann skal tallet være lavt. I overflatevann kan det være flere hundre. Høyt totalantall bakterier alene er ikke kriterium for at vannet ikke er egnet som drikkevann.

Tabellen nedenfor viser kravene til grenseverdier for drikkevann fra vannverk eller annet vann som skal benyttes til annet enn privat forbruk. Det finnes ingen absolutte grenseverdier for privatbrønner, men det bør ikke finnes E.coli bakterier i vann som brukes til drikkevann.

Type bakterie Prøvens volum Grenseverdi Merknad
E.coli 100 mL 0
Koliforme 100 mL 0
Totalantall (kimtall) 1 mL 100 Årsaken må undersøkes ved verdier over 100 (gjelder primært vannverk)
Intestinale enterokokker 100 mL 0
Clostridium perfringens 100 mL 0

Indikatorgruppen ”intestinale entrokokker” (Tarmentrokokker) overlever lenger i resipient vann enn de koliforme bakteriene. Tarmvirus overlever lenger i vann enn de fleste bakterier, og mye lenger enn bakterier med samme overlevelsesevne som de koliforme bakteriene. Intestinale entrokokker er derfor en indikator på mulig forekomst av smittestoffer som f.eks virus og tarmparasitter. Det skal ikke forekomme slike bakterier i grunnvann. Dersom de påvises, kan det tyde på at overfaltevann kommer inn i vannkilden. En kan vurdere om forurensingen kan stamme fra mennesker eller dyr. Ved høyt innhold av enterokokker i forhold til E. coli, kan den fekale forurensingen mest sannsynlig stamme i fra dyr, og ved motsatt mest sannsynlig fra mennesker.

Indikatoren Clostridium perfringens er en bakteriegruppe som vokser ved fravær av oksygen. Den finnes i avføringen til mennesker og dyr, samt i jord. Bakterien deltar også sammen med andre bakterier i nedbrytningen av døde dyr i naturen. Clostridium har evne til å danne sporer når dens vekstforhold blir ugunstig. Disse sporene overlever meget lenge i respirentvann og er resistente mot desinfeksjonsmidler. Sporene kan også overleve ved koking. Indikatoren brukes dermed for påvisning av gammel fekal forurensing i brønner. Det skal ikke forekomme slike bakterier i grunnvann. Dersom de påvises kan det tyde på at overfaltevann kommer inn i vannkilden. En kan dermed vurdere om kilden er avføring fra mennesker eller dyr, eller om den kan komme fra andre naturlige kilder.