Hus og Hytte 2021-09-06T21:24:54+00:00

Glem kokevarsel

med Ecoline FS 12 Vannfilter

Ecoline FS-12 Vannfilter er designet for sikring av norsk kommunalt vann.

VANNFORSYNING

Rent vann er helt essensielt for en god helse.

Vannforsyninger til hus og hytter i Norge kan komme fra mange forskjellige kilder. De vanligste kildene er kommunalt vann og privat brønn, men noen får også vann fra smelting av snø og overflatevann. Dette gir naturlig nok en stor variasjon av kvaliteten på drikkevannet.

Sykdomsutbrudd som skyldes dårlig kommunalt vann forekommer med jevne mellomrom i Norge. De siste 20 årene er det registrert 78 drikkevannsbårne utbrudd med til sammen 17 000 sykdomstilfeller.

VANNKVALITET

Det er viktig at drikkevannet er fritt for helsefarlige mikroorganismer.

Som de fleste andre, tar du kanskje for gitt at du er sikret et helsemessig godt og trygt vann fra krana. Dessverre er det påvist at mange kommunale vannforsyninger tidvis ikke leverer en tilfredsstillende kvalitet iht. kravene i Drikkevannsforskriften.

I praksis betyr dette at vi alle tidvis kan bli eksponert for vannbåren smitte. Dette kan medføre store ubehag og i verste tilfelle kan lede til langvarig og kronisk sykdom.

VANNANALYSE

Trenger du en vannanalyse av ditt vann?

Vannkvaliteten er sterkt varierende ved forbruksstedet uansett om det er en privat eller offentlig vannkilde. Det er flere kjemiske parametere som påvirker vannkvaliteten. De ulike kjemiske paramterne har sin egen påvirkning på vannkvaliteten. Det kreves en vannprøve for å få en oversikt over de viktigste kjemiske paramterne i vannet.


Som en løsning på denne utfordringen har Aqua Unique i samarbeid med laboratorieselskapet Eurofins utviklet et komplett VannAnalyseKonsept (VAK), som inneholder en rekke vannanalysepakker.

KOMMUNAL VANNFORSYNING

Uavhengig av om et vannverk er godkjent iht. Drikkevannsforskriften eller ikke, medfører ledningsnettets høye alder, dårlige tilstand og stor lekkasjeprosent at innsig av kloakk, grøftevann, smuss og lignende forverrer drikkevannets bruks- og helsemessige kvalitet.


I tillegg løsner avleiringer og rust på rørveggene og tilfører tidvis vannet større konsentrasjoner av partikler, smuss, farge og humus. Disse forholdende legger til rette for gunstige vekstvilkår for smittestoffer som E.coli- og Legionella-bakterier, Giardia-parasitter og lignende.


Dette kan medføre store ubehag og i verste tilfelle kan lede til langvarig og kronisk sykdom. Sykdomsutbrudd som skyldes dårlig kommunalt vann forekommer med jevne mellomrom i Norge.


UV-behandling er anerkjent som en trygg og miljøvennlig måte å sikre drikkevann mot bakterier, virus og parasitter, men forutsetter at UV-transmisjon er tilstrekkelig. Derfor bør opp- og nedstrøms rensetrinn tilpasses fluktueringer i råvannskilde(r).


Som en løsning på denne utfordringen har Aqua Unique utviklet et komplett filterstasjoner med UV-behandling å gir større trygghet mot uønskede forurensninger, korrosjon og bakteriologisk smittefare.

PRIVAT VANNFORSYNING

Drikkevannskilder kan være overflatevann fra elver og innsjøer, grunnvann fra nedbør som fyller porer og hulrom under bakken, regnvann som samles i beholdere, og avsaltet sjøvann som brukes som drikkevann. Vann skal være hygienisk trygt, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge.

Det skal ikke inneholde mikrobiologiske og kjemisk-fysikalske parametere som kan medføre fare for helseskade i vanlig bruk. Det er viktig å ha gode internkontroller for å kunne tidlig avdekke eventuelle helseskadelige komponenter i vannet.

I vann kan man finne en rekke kjemiske og mikrobiologiske parametere. Dette tilføres naturlig både i atmosfæren og fra bakken. Noen forurensninger er menneskeskapte, andre er skapt av geologiske eller meteorologiske forhold.


Siden vann løser opp de aller fleste kjente kjemiske og mikrobiologiske stoffer, vil vannet ta med seg svært mye forurensning (lukt, smak, farge, partikler, bakterier osv). Det vil derfor være behov for rensing av vannet før forbruk.


For å kunne tilby tilfredsstillende løsninger på slike komplekse utfordringer, bør det alltid foretas en akkreditert vannanalyse.

Ikke behov for å koke vann til drikke, matlaging, kaffe, dusjing og tannpuss.

Trygt vann til hele huset med Ecoline FS 12 UV filterstasjon

EcoLine FS 12 UV Filterstasjon

Ecoline FS 12 UV Filterstasjon er designet for sikring av norsk kommunal vannkvalitet. Glem kokevarsel og usikkerhet ift. helseskadelige bakterier, virus, parasitter og sopp i drikkevannet.

01
EcoLine FS-0
Spylbart silfilter

89 mikron forfiltrering

med antibakteriologisk rustfri sil stopper effektivt større partikler, rust og øvrige avleiringer som løsner fra forsyningsnettet.

02
EcoLine FS-3A
Premium Antibac Sediment

5 mikron finfiltrering med anti-bakteriologisk nanoteknologi for polering av suspenderte sand, silt,

rust og humus partikler som ikke er filtrert på vannverket eller løsner fra

forsyningsnettet.

03
EcoLine FS-3B
Premium Antibac Karbon

10 mikron adsorpsjon med anti-bakteriologisk nanoteknologi for bedre smak og lukt og fargereduksjon for økt UV transmisjon.

04
EcoLine FS-12
Høy Dose Ultra Voilet UV lys

Høy 40 mJ UV-dose som dreper bakterier (f.eks. E.coli) og sopp, samtidig som DNA i parasitter (f.eks.

Giardia) og virus brytes ned og uskadeliggjøres uten bruk av helseskadelige kjemikalier.

UV rensing

kr. 15/dag*

Dette har du råd til nå !

Det er ikke dyrt å sikre. Trygt drikkevann for deg og din familie i mange år fremover.

*Forventet vedlikeholdskostnad= kr. 5/dag Estimerte driftskostnader:= kr. 10/dag

Kalkulering for en normal bolig, 800-1000 liter forbruk pr dag / Forventet investeringskostnad over 10 år

Kontakt oss for tilbud

UV-behandling er anerkjent som en trygg og miljøvennlig måte å sikre drikkevann mot bakterier, virus og parasitter.

UV DESINFEKSJON

My skill

KLORERING

My skill

OZONERING

My skill

Hovedmålene med behandling av drikkevann er å inaktivere mikroorganismer (desinfeksjon), fjerne partikler og organisk materiale (humus), fjerne andre uønskede uorganiske stoffer og tilpasse vannkvaliteten til ledningsnettet (korrosjonskontroll).

Kjemiske parameter i vann

Det er flere kjemiske parametere som påvirker vannkvaliteten. De ulike kjemiske parameterne har sin egen påvirkning på vannkvaliteten. Det kreves en vannprøve for å få en oversikt over de viktigste kjemiske parameterne i vannet.

Hardhet

Hardhet er et mål på på vannets innhold av kalsium og magnesium. Hardt vann gir dårlig skumming av såpe og generelt bruksmessige problemer. Det dannes belegg i vaskemaskiner og kjeler, samtidig som det kan skade elektriske varmeelementer. Hardhet benevnes i tyske hardhetsgrader (°dH). Vann fra 0-2 dH er meget blødt, 2-5 dH blødt, 5-10 dH middels hardt og >20 dH meget hardt vann.Ler mer om hardt vann her.

Jern

Jern finnes i berggrunnen og derfor også i grunnvann. Jern kan gi utfelling, misfarging av en rustrød farge og dårlig lukt og smak på drikkevannet. Jerninnholdet bør ikke overskride 0,2 mg/L, men problem kan oppstå både ved lavere og høyere innhold. Forekomster av jern medfører normalt ingen helserisiko, men kan gi misfarging av klesvask og sanitetsporselen. Det kan også dannes slam i rørsystemet pga. utfelling og dermed tetting av dette. Høyt jerninnhold kan sette smak på vannet.Les mer om jern og mangan i drikkevannet her.

Mangan

Mangan finnes, i likhet med jern, normalt i berggrunnen og det kan derfor ofte være store mengder i grunnvann. Høyt manganinnhold har ingen helsemessig betydning, men kan gi de samme bruksmessige problemer som jern. Mangan bør ikke overskride 0,05 mg/l.Les mer om jern og mangan i drikkevannet her.

Turbiditet 

Turbiditet er et mål på vannets grumsethet og partikkelinnhold. Turbiditeten bør ikke overskride 4 FTU. Høy verdi skyldes ofte jernutfelling eller leire og kan tyde på at brønnen ikke er tett.

Fargetall

Farge på vannet skyldes oftest høyt innhold av organisk stoff (humus) eller av jern. Farge på vannet er ikke i seg selv skadelig, men det kan gi misfarging av klesvask ol. Fargetallet bør iht. Drikkevannsforskriften være under 20.

Brønn

Lave verdier for knusestyrke, slitestyrke, rundhet, gradasjon og kjemisk resisitivitet fører til utilstrekkelig hydraulikk, økt brønnstopping og skalering, høyere energiforbruk, redusert levetid og økt drift- og vedlikeholdskostnader. Dypere brønner lider også av brodannelse og fastkjøring av grus under installasjon som resulterer i ufullstending og ujevn fylling hvor plutselig tilbakeslag kan gi alvorlig brønnskade.

Lukt og smak 

Lukt og smak på drikkevannet kan være tegn på forurensning av vannet eller på at uønskede stoffer er tilført vannbehandlingen eller i ledningsnettet. Den vanligste årsaken til endring av lukt og smak på vannet er forurensning av mikroorganismer som kan finnes naturlig i vannkilden.

Hygenisk barriere 

En hygienisk barriere forhindrer at drikkevannet inneholder smittestoffer, kjemiske komponenter eller fysiske stoffer i en slik konsentrasjon at det utgjør en helsemessig risiko for forbruker. For store vannverk som forsyner mange mennesker med drikkevann, er det et krav om to hygieniske barrierer.

Organisk stoff (humus)

Innholdet av organisk stoff måles som totalt organisk karbon. Innholdet bør etter drikkevannsforskriften ikke være høyere enn 5 mg C/L. Høyt innhold i brønnvann kan tyde på at brønnen er lekk slik at det renner overflatevann inn. Høyt innhold av organisk stoff kan særlig være problem i områder med myr da myrvann inneholder mye humus. Organisk stoff gir smak og farge på vannet. Særlig små barn og syke mennesker bør ikke drikke vann med høyt innhold av organisk materiale.

pH-verdien 

pH angir vannets surhetsgrad. Det er anbefalt at drikkevann har en pH på mellom 6,5 og 9,5. Har vannet en lavere pH kan det være risiko for at vannet er korrosivt og kan løse ut metaller fra ledningssystemet og tære på rørene. Ved høyrere pH enn 10,5 er det risiko for skade på øyer og slimhinner.

Klorid

Kloridinnholdet bør ikke overskride 200 mg Cl/L da dette kan gi korrosjonsangrep på ledningsnett. Verdier over 300 mg/L kan gi en saltaktig smak på vannet. Høye kloridverdier skyldes oftest innsig fra sjøvann.

Ledningsevne (konduktivitet)

Konduktivitet viser vannets totale saltinnhold. Høy ledningsevne viser at vannet har høyt innhold av salt(er), men sier ingenting om hva slags salter det er mye av. Høyt saltinnhold gir korrosivt vann. Ledningsevne måles i millisiemens per meter (mS/m) og drikkevannsforskriften har en grenseverdi på 250 mS/m.

Fluorid

Det er antatt at mer enn 15% av drikkevannsbrønnene i fastfjell i Norge inneholder så mye fluor at det kan skade tenner under dannelse, spesielt om barn får tilført fluor gjennom tannkrem og tabletter i tillegg.

Fluor frigjøres til grunnvann ved forvitring eller anion-utveksling ved høy pH. Fluorid kalles den type fluor som er oppløst i vann og finnes i varierende mengde i berggrunnen som verken lukter eller smaker noe, som kan gjøre det vanskelig å oppdage uten å foreta en vannanalyse. Negative helseeffekter opptrer derfor først etter lang tids overforbruk.

Bakterier i vann

For å måle mengden bakterier i drikkevannet, gjøres det en analyse av kimtallet. Kimtallet gir et mål på det totale antall bakterier som er funnet ut ifra vannprøven som ble tatt ved å dyrke prøven ved 22 og 37 °C. Ved 22 °C finnes det bakterier som normalt ikke fører til noen helsemessig risiko og sykdom, men ved 37 °C, som er kroppens kroppstemperatur, kan organismer vokse som ofte utgjør en helsemessig risiko og kan føre til sykdom. E.coli er en av de få bakteriene som analyseres i tillegg til kimtallet da dette gir en indikasjon på fersk forurensning av vannkilden.

Radon

Det anslås at ca. 15% av fjellbrønner i Norge har høyere konsentrasjon av radon i vannet enn den anbefalte tiltaksgrensen på 500 bq/L. Radon er en naturlig radioaktiv gass uten lukt, smak eller farge, som er en direkte kilde til lungekreft ved inhalering.

Ved å ha en lukket borebrønn i fjell kan radongass føres direkte inn i huset og fordampe når vannet f.eks. varmes opp, kommer ut av dusjen osv. Dette bidrar til drastisk høyere radonkonsentrasjoner i inneluften. Du kan lese mer om radon i luft og grunnvann her.

Ring for veiledning

32 23 10 90

Åpningstider Man – Fre

08:30 – 16:30

send epost til

info@aun.as