Hus og Hytte 2020-06-03T16:52:09+00:00

Glem kokevarsel

med Ecoline FS 12 Vannfilter

Ecoline FS-12 Vannfilter er designet for sikring av norsk kommunalt vann.

KOMMUNAL VANNFORSYNING

Uavhengig av om et vannverk er godkjent iht. Drikkevannsforskriften eller ikke, medfører ledningsnettets høye alder, dårlige tilstand og stor lekkasjeprosent at innsig av kloakk, grøftevann, smuss og lignende forringer drikkevannets bruks- og helsemessige kvalitet.

I tillegg løsner avleiringer og rust på rørveggene og tilfører tidvis vannet større konsentrasjoner av partikler, smuss, farge og humus. Disse forholdende legger til rette for gunstige vekstvilkår for smittestoffer som E.coli- og Legionella-bakterier, Giardia-parasitter og lignende. Komplettefilterstasjoner gir større trygghet mot uønskede forurensninger, korrosjon og bakteriologisk smittefare.

PRIVAT VANNFORSYNING

Vann hentes direkte fra naturen, enten fra overflatevann som bekk, elv, innsjø, overflatebrønn eller fra grunnvannet i form av borebrønner og lignende. I henhold til Drikkevannsforskriften, § 12 – Krav til kvalitet, skal også private vannforsyninger være helsemessig betryggende.

Siden vann løser opp de aller fleste kjente kjemiske og mikrobiologiske stoffer vil vannet ta med seg svært mye forurensning (lukt, smak, farge, partikler, bakterier osv). Det vil derfor være behov for rensing av vannet før forbruk. For å kunne tilby tilfredsstillende løsninger på slike komplekse utfordringer, bør det alltid foretas en akkreditert vannanalyse.

VANNFORSYNING

Rent vann er helt essensielt for en god helse.

Vannforsyninger til hus og hytter i Norge kan komme fra mange forskjellige kilder. De vanligste kildene er kommunalt vann og privat brønn, men noen får også vann fra smelting av snø og overflatevann. Dette gir naturlig nok en stor variasjon av kvaliteten på drikkevannet.

Sykdomsutbrudd som skyldes dårlig kommunalt vann forekommer med jevne mellomrom i Norge. De siste 20 årene er det registrert 78 drikkevannsbårne utbrudd med til sammen 17 000 sykdomstilfeller.

VANNKVALITET

Det er viktig at drikkevannet er fritt for helsefarlige mikroorganismer.

Som de fleste andre, tar du kanskje for gitt at du er sikret et helsemessig godt og trygt vann fra krana. Dessverre er det påvist at mange kommunale vannforsyninger tidvis ikke leverer en tilfredsstillende kvalitet iht. kravene i Drikkevannsforskriften.

I praksis betyr dette at vi alle tidvis kan bli eksponert for vannbåren smitte. Dette kan medføre store ubehag og i verste tilfelle kan lede til langvarig og kronisk sykdom.

VANNANALYSE

Trenger du en vannanalyse av ditt vann?

Vannkvaliteten er sterkt varierende ved forbruksstedet uansett om det er en privat eller offentlig vannkilde. Det er flere kjemiske parametere som påvirker vannkvaliteten. De ulike kjemiske paramterne har sin egen påvirkning på vannkvaliteten. Det kreves en vannprøve for å få en oversikt over de viktigste kjemiske paramterne i vannet.


Som en løsning på denne utfordringen har Aqua Unique i samarbeid med laboratorieselskapet Eurofins utviklet et komplett VannAnalyseKonsept (VAK), som inneholder en rekke vannanalysepakker.

Ikke behov for å koke vann til drikke, matlaging, kaffe, dusjing og tannpuss.

Trygt vann til hele huset med Ecoline FS 12 UV filterstasjon

EcoLine FS 12 UV Filterstasjon

Ecoline FS 12 UV Filterstasjon er designet for sikring av norsk kommunal vannkvalitet. Glem kokevarsel og usikkerhet ift. helseskadelige bakterier, virus, parasitter og sopp i drikkevannet.

01
EcoLine FS-0
Spylbart silfilter

89 mikron forfiltrering

med antibakteriologisk rustfri sil stopper effektivt større partikler, rust og øvrige avleiringer som løsner fra forsyningsnettet.

02
EcoLine FS-3A
Premium Antibac Sediment

5 mikron finfiltrering med anti-bakteriologisk nanoteknologi for polering av suspenderte sand, silt,

rust og humus partikler som ikke er filtrert på vannverket eller løsner fra

forsyningsnettet.

03
EcoLine FS-3B
Premium Antibac Karbon

10 mikron adsorpsjon med anti-bakteriologisk nanoteknologi for bedre smak og lukt og fargereduksjon for økt UV transmisjon.

04
EcoLine FS-12
Høy Dose Ultra Voilet UV lys

Høy 40 mJ UV-dose som dreper bakterier (f.eks. E.coli) og sopp, samtidig som DNA i parasitter (f.eks.

Giardia) og virus brytes ned og uskadeliggjøres uten bruk av helseskadelige kjemikalier.

UV rensing

kr. 15/dag*

Dette har du råd til nå !

Det er ikke dyrt å sikre. Trygt drikkevann for deg og din familie i mange år fremover.

*Forventet vedlikeholdskostnad= kr. 5/dag Estimerte driftskostnader:= kr. 10/dag

Kalkulering for en normal bolig, 800-1000 liter forbruk pr dag / Forventet investeringskostnad over 10 år

Kontakt oss for tilbud

UV-behandling er anerkjent som en trygg og miljøvennlig måte å sikre drikkevann mot bakterier, virus og parasitter.

UV DESINFEKSJON

My skill

KLORERING

My skill

OZONERING

My skill

Hovedmålene med behandling av drikkevann er å inaktivere mikroorganismer (desinfeksjon), fjerne partikler og organisk materiale (humus), fjerne andre uøanskede uorganiske stoffer og tilpasse vannkvaliteten til ledningsnettet (korrosjonskontroll).

Kjemiske parametere i vann

Det er flere kjemiske parametere som påvirker vannkvaliteten. De ulike kjemiske paramterne har sin egen påvirkning på vannkvaliteten. Det kreves en vannprøve for å få en oversikt over de viktigste kjemiske paramterne i vannet.

Hardhet

Hardhet er et mål på på vannets innhold av kalsium og magnesium. Hardt vann gir dårlig skumming av såpe og generelt bruksmessige problemer. Det dannes belegg i vaskemaskiner og kjeler, samtidig som det kan skade elektriske varmeelementer. Hardhet benevnes i tyske hardhetsgrader (°dH). Vann fra 0-2 dH er meget blødt, 2-5 dH blødt, 5-10 dH middels hardt og >20 dH meget hardt vann.Ler mer om hardt vann her.

Jern

Jern finnes i berggrunnen og derfor også i grunnvann. Jern kan gi utfelling, misfarging av en rustrød farge og dårlig lukt og smak på drikkevannet. Jerninnholdet bør ikke overskride 0,2 mg/L, men problem kan oppstå både ved lavere og høyere innhold. Forekomster av jern medfører normalt ingen helserisiko, men kan gi misfarging av klesvask og sanitetsporselen. Det kan også dannes slam i rørsystemet pga. utfelling og dermed tetting av dette. Høyt jerninnhold kan sette smak på vannet.Les mer om jern og mangan i drikkevannet her.

Organisk stoff (humus)

Innholdet av organisk stoff måles som totalt organisk karbon. Innholdet bør etter drikkevannsforskriften ikke være høyere enn 5 mg C/L. Høyt innhold i brønnvann kan tyde på at brønnen er lekk slik at det renner overflatevann inn. Høyt innhold av organisk stoff kan særlig være problem i områder med myr da myrvann inneholder mye humus. Organisk stoff gir smak og farge på vannet. Særlig små barn og syke mennesker bør ikke drikke vann med høyt innhold av organisk materiale.

Turbiditet 

Turbiditet er et mål på vannets grumsethet og partikkelinnhold. Turbiditeten bør ikke overskride 4 FTU. Høy verdi skyldes ofte jernutfelling eller leire og kan tyde på at brønnen ikke er tett.

Fargetall 

Farge på vannet skyldes oftest høyt innhold av organisk stoff (humus) eller av jern. Farge på vannet er ikke i seg selv skadelig men det kan gi misfarging av klesvask ol. Fargetallet bør iht. Drikkevannsforskriften være under 20.

Mangan

Mangan finnes, i likhet med jern, normalt i berggrunnen og det kan derfor ofte være store mengder i grunnvann. Høyt manganinnhold har ingen helsemessig betydning, men kan gi de samme bruksmessige problemer som jern. Mangan bør ikke overskride 0,05 mg/l.Les mer om jern og mangan i drikkevannet her.

pH-verdien 

pH angir vannets surhetsgrad. Det er anbefalt at drikkevann har en pH på mellom 6,5 og 9,5. Har vannet en lavere pH kan det være risiko for at vannet er korrosivt og kan løse ut metaller fra ledningssystemet og tære på rørene. Ved høyrere pH enn 10,5 er det risiko for skade på øyer og slimhinner.

Klorid

Kloridinnholdet bør ikke overskride 200 mg Cl/L da dette kan gi korrosjonsangrep på ledningsnett. Verdier over 300 mg/L kan gi en saltaktig smak på vannet. Høye kloridverdier skyldes oftest innsig fra sjøvann.

Ledningsevne (konduktivitet)

Konduktivitet viser vannets totale saltinnhold. Høy ledningsevne viser at vannet har høyt innhold av salt(er), men sier ingenting om hva slags salter det er mye av. Høyt saltinnhold gir korrosivt vann. Ledningsevne måles i millisiemens per meter (mS/m) og drikkevannsforskriften har en grenseverdi på 250 mS/m.

Fluorid

Det er antatt at mer enn 15% av drikkevannsbrønnene i fastfjell i Norge inneholder så mye fluor at det kan skade tenner under dannelse, spesielt om barn får tilført fluor gjennom tannkrem og tabletter i tillegg.

Fluor frigjøres til grunnvann ved forvitring eller anion-utveksling ved høy pH. Fluorid kalles den type fluor som er oppløst i vann og finnes i varierende mengde i berggrunnen og verken lukter eller smaker, noe som gjøre det vanskelig å oppdage uten å foreta en vannanalyse. Negative helseeffekter opptrer derfor først etter lang tids overforbruk.

Fluorid i moderate mengder er med på å forebygge tannråte. I store mengder vil fluorid forårsake misfarging og skade på tannemaljen og det kan gi skadevirkninger på skjelettet. 1 mg fluorid per liter regnes som gunstig for forebygging av tannråte. Innholdet av fluorid bør ikke overstige 1,5 mg/L.

Radon

Det anslås at ca. 15% av fjellbrønner i Norge har høyere konsentrasjon av radon i vannet enn den anbefalte tiltaksgrensen på 500 bq/L. Radon er en naturlig radioaktiv gass uten lukt, smak eller farge, som er en direkte kilde til lungekreft ved inhalering.

Ved å ha en lukket borebrønn i fjell kan radongass føres direkte inn i huset og fordampe når vannet f.eks. varmes opp, kommer ut av dusjen osv. Dette bidrar til drastisk høyere radonkonsentrasjoner i inneluften. Du kan lese mer om radon i luft og grunnvann her.

30 års internasjonal erfaring

innen vannrensing

Løsninger til bedrift, industri, sykehus, maritim, offshore, akvakultur, kommunal og privat vannforsyning

Ring for veiledning

32 23 10 90

Åpningstider Man – Fre

08:30 – 16:30

send epost til

info@aun.as