Hardt vann 2021-09-06T13:06:06+00:00

Hardt vann

Kalsium og magnesium forårsaker det vi på folkemunne kaller for hardt vann. For høye verdier av disse parameterne i vannet kan gi bruksmessige problemer. 


Det er ikke registrert noen helsemessig risiko ved høye konsentrasjoner av kalsium i drikkevannet. Grunnet stilles det heller ingen krav til maksimalt innhold av kalsium i vannet fra drikkevannsforskriften.

I Norge er hardt vann generelt et lite problem, men det forekommer i enkelte grunnvannskilder og i områder med kalkrike bergarter. Tilførsel av kalk fra kalking av vassdrag og bruk av kalk i vannbehandlingen har generelt lite bidrag til vannets totale hardhet. Problemet oppstår først når det benyttes grunnvann fra kalkholdig berggrunn.


Norske vannverk oppgir hardhet i tyske hardhetsgrader (°dH) eller i milligram kalsium pr liter vann (mg Ca/L). Dette inkluderer også mengden magnesium i vannet. Tabellen nedenfor viser en ofte benyttet inndeling av vannet i ulike hardhetsklasser.

Mye kalsium og magnesium i vannet vil gi et gråhvitt belegg på glass, kjeler, kaffetraktere, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner. Dette belegget kalles kjelestein og består av kalsiumkarbonat (CaCO3) og kan føre til energitap og skade på elektriske varmeelementer. Det oppleves ofte et redusert vaskeresultat da såpen skummer lite og gjerne felles ut i vannet. Dette resulterer ofte i at det benyttes mer såpe enn nødvendig.

“Hovedmålene med behandling av drikkevann er å inaktivere mikroorganismer (desinfeksjon), fjerne partikler og organisk materiale (humus), fjerne andre uønskede uorganiske stoffer og tilpasse vannkvaliteten til ledningsnettet (korrosjonskontroll). “

Mye kalsium og magnesium i vannet vil gi et gråhvitt belegg på glass, kjeler, kaffetraktere, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner. Dette belegget kalles kjelestein og består av kalsiumkarbonat (CaCO3) og kan føre til energitap og skade på elektriske varmeelementer. Det oppleves ofte et redusert vaskeresultat da såpen skummer lite og gjerne felles ut i vannet. Dette resulterer ofte i at det benyttes mer såpe enn nødvendig.

Det er gjort flere utenlandske studier på hardt vann hvor dette er et problem. Det viste en sammenheng mellom vannets hardhetsgrad og dødeligheten av hjerte- og karsykdommer. Hardt vann er også mindre korrosivt på ledningsnettet, men som nevnt tidligere vil store mengder kalk (spesielt fra grunnvann) føre til belegg av kjelestein og på sikt ødelegge og tette rør.

Hardhetsklasse

Meget bløtt vann

Bløtt vann

Middels hardt vann

hardt vann

Meget hardt vann

Milligram kalsium pr liter (mg Ca/L)

0 – 15

15 – 35

35 – 70

70 – 150

> 150

Tyske hardhetsgrader (ºdH)

0

0

100

0

0

Hvordan behandles hardt vann?

Hardt vann behandles vha. en ren ionebytter, kalt avherding. Om det er andre komponenter i vannet som det også er behov for å rense ut, kan et kombianlegg være mer gunstig. Les mer om avherder her.

Ved å bløtgjøre vannet er det lavere konsentrasjoner av kalsium og magnesium, noe som fører til at såpe og rengjøringsmidler skummer bedre og fungerer mer effektivt.

Kjemiske parameter i vann

Det er flere kjemiske parametere som påvirker vannkvaliteten. De ulike kjemiske parameterne har sin egen påvirkning på vannkvaliteten. Det kreves en vannprøve for å få en oversikt over de viktigste kjemiske parameterne i vannet.

Hardhet

Hardhet er et mål på på vannets innhold av kalsium og magnesium. Hardt vann gir dårlig skumming av såpe og generelt bruksmessige problemer. Det dannes belegg i vaskemaskiner og kjeler, samtidig som det kan skade elektriske varmeelementer. Hardhet benevnes i tyske hardhetsgrader (°dH). Vann fra 0-2 dH er meget blødt, 2-5 dH blødt, 5-10 dH middels hardt og >20 dH meget hardt vann.Ler mer om hardt vann her.

Jern

Jern finnes i berggrunnen og derfor også i grunnvann. Jern kan gi utfelling, misfarging av en rustrød farge og dårlig lukt og smak på drikkevannet. Jerninnholdet bør ikke overskride 0,2 mg/L, men problem kan oppstå både ved lavere og høyere innhold. Forekomster av jern medfører normalt ingen helserisiko, men kan gi misfarging av klesvask og sanitetsporselen. Det kan også dannes slam i rørsystemet pga. utfelling og dermed tetting av dette. Høyt jerninnhold kan sette smak på vannet.Les mer om jern og mangan i drikkevannet her.

Mangan

Mangan finnes, i likhet med jern, normalt i berggrunnen og det kan derfor ofte være store mengder i grunnvann. Høyt manganinnhold har ingen helsemessig betydning, men kan gi de samme bruksmessige problemer som jern. Mangan bør ikke overskride 0,05 mg/l.Les mer om jern og mangan i drikkevannet her.

Turbiditet 

Turbiditet er et mål på vannets grumsethet og partikkelinnhold. Turbiditeten bør ikke overskride 4 FTU. Høy verdi skyldes ofte jernutfelling eller leire og kan tyde på at brønnen ikke er tett.

Fargetall

Farge på vannet skyldes oftest høyt innhold av organisk stoff (humus) eller av jern. Farge på vannet er ikke i seg selv skadelig, men det kan gi misfarging av klesvask ol. Fargetallet bør iht. Drikkevannsforskriften være under 20.

Brønn

Lave verdier for knusestyrke, slitestyrke, rundhet, gradasjon og kjemisk resisitivitet fører til utilstrekkelig hydraulikk, økt brønnstopping og skalering, høyere energiforbruk, redusert levetid og økt drift- og vedlikeholdskostnader. Dypere brønner lider også av brodannelse og fastkjøring av grus under installasjon som resulterer i ufullstending og ujevn fylling hvor plutselig tilbakeslag kan gi alvorlig brønnskade.

Lukt og smak 

Lukt og smak på drikkevannet kan være tegn på forurensning av vannet eller på at uønskede stoffer er tilført vannbehandlingen eller i ledningsnettet. Den vanligste årsaken til endring av lukt og smak på vannet er forurensning av mikroorganismer som kan finnes naturlig i vannkilden.

Hygenisk barriere 

En hygienisk barriere forhindrer at drikkevannet inneholder smittestoffer, kjemiske komponenter eller fysiske stoffer i en slik konsentrasjon at det utgjør en helsemessig risiko for forbruker. For store vannverk som forsyner mange mennesker med drikkevann, er det et krav om to hygieniske barrierer.

Organisk stoff (humus)

Innholdet av organisk stoff måles som totalt organisk karbon. Innholdet bør etter drikkevannsforskriften ikke være høyere enn 5 mg C/L. Høyt innhold i brønnvann kan tyde på at brønnen er lekk slik at det renner overflatevann inn. Høyt innhold av organisk stoff kan særlig være problem i områder med myr da myrvann inneholder mye humus. Organisk stoff gir smak og farge på vannet. Særlig små barn og syke mennesker bør ikke drikke vann med høyt innhold av organisk materiale.

pH-verdien 

pH angir vannets surhetsgrad. Det er anbefalt at drikkevann har en pH på mellom 6,5 og 9,5. Har vannet en lavere pH kan det være risiko for at vannet er korrosivt og kan løse ut metaller fra ledningssystemet og tære på rørene. Ved høyrere pH enn 10,5 er det risiko for skade på øyer og slimhinner.

Klorid

Kloridinnholdet bør ikke overskride 200 mg Cl/L da dette kan gi korrosjonsangrep på ledningsnett. Verdier over 300 mg/L kan gi en saltaktig smak på vannet. Høye kloridverdier skyldes oftest innsig fra sjøvann.

Ledningsevne (konduktivitet)

Konduktivitet viser vannets totale saltinnhold. Høy ledningsevne viser at vannet har høyt innhold av salt(er), men sier ingenting om hva slags salter det er mye av. Høyt saltinnhold gir korrosivt vann. Ledningsevne måles i millisiemens per meter (mS/m) og drikkevannsforskriften har en grenseverdi på 250 mS/m.

Fluorid

Det er antatt at mer enn 15% av drikkevannsbrønnene i fastfjell i Norge inneholder så mye fluor at det kan skade tenner under dannelse, spesielt om barn får tilført fluor gjennom tannkrem og tabletter i tillegg.

Fluor frigjøres til grunnvann ved forvitring eller anion-utveksling ved høy pH. Fluorid kalles den type fluor som er oppløst i vann og finnes i varierende mengde i berggrunnen som verken lukter eller smaker noe, som kan gjøre det vanskelig å oppdage uten å foreta en vannanalyse. Negative helseeffekter opptrer derfor først etter lang tids overforbruk.

Bakterier i vann

For å måle mengden bakterier i drikkevannet, gjøres det en analyse av kimtallet. Kimtallet gir et mål på det totale antall bakterier som er funnet ut ifra vannprøven som ble tatt ved å dyrke prøven ved 22 og 37 °C. Ved 22 °C finnes det bakterier som normalt ikke fører til noen helsemessig risiko og sykdom, men ved 37 °C, som er kroppens kroppstemperatur, kan organismer vokse som ofte utgjør en helsemessig risiko og kan føre til sykdom. E.coli er en av de få bakteriene som analyseres i tillegg til kimtallet da dette gir en indikasjon på fersk forurensning av vannkilden.

Radon

Det anslås at ca. 15% av fjellbrønner i Norge har høyere konsentrasjon av radon i vannet enn den anbefalte tiltaksgrensen på 500 bq/L. Radon er en naturlig radioaktiv gass uten lukt, smak eller farge, som er en direkte kilde til lungekreft ved inhalering.

Ved å ha en lukket borebrønn i fjell kan radongass føres direkte inn i huset og fordampe når vannet f.eks. varmes opp, kommer ut av dusjen osv. Dette bidrar til drastisk høyere radonkonsentrasjoner i inneluften. Du kan lese mer om radon i luft og grunnvann her.