Historien om utrygt norsk drikkevann 2021-09-07T00:18:30+00:00

Historien om utrygt norsk drikkevann

Aqua Unique Norge ble etablert i 1995 og på begynnelsen av 2000 tallet begynte vi å analysere ulike tilgjengelige offentlige data og sammenstilte disse med vår egen datasanking.


Vi analyserte vannprøveresultater fra godkjente vannforsyninger, praktiske erfaringer og vannanalyser fra egne installasjoner på sykehus, sykehjem, tannleger, barnehager, meieri, slakteri og annen næringsmiddel- og prosessindustri. Tilgjengelige rapporter ifm kontaminering av kommunal og privat vannforsyning ble sammenholdt med rapporter om dårlig vedlikeholdt vann- og avløpsnett.


Flere rapporter dokumenterte et enormt etterslep på utbedringer av infrastrukturen med utskiftingsfrekvenser på <0,5%/ per år. Lekkasjeprosenter på opptil 70% på vannforsyningsnettet og det faktum at vann- og kloakkrør for det meste ligger i samme grøft og at kontaminert kloakk- og grøftevann suges inn i drikkevannet ved undertrykk, betød at det i praksis ikke var noen umiddelbar løsning på problemet.

I tillegg sammenlignet vi kravene fra Drikkevannsforskriften i Norge med andre EU-land og fant betydelige unntak fra praksis i EU. Etter hvert avdekket offentlige rapporter at mange norske vannverk ikke møtte Drikkevannsforskriftens krav til hygienisk barriere eller tilstrekkelig turbidtet- og fargefjerning.

Vi forsøkte etterfølgende å bringe dette på dagsordenen i ulike organisasjoner og offentlige instanser, deltok på konferanser, skrev bekymringsmeldinger, inviterte til konstruktiv dialog, men ble dessverre møtt med hard kritikk og ble til og med beskyldt for å “skremme forbrukerne”. Noen av detaljene fra denne tiden tåler nok ikke dagens lys!


I august 2007 gjennomførte vi i regi av Stiftelsen Rent Norsk Vann, en Nasjonal Vannkonferanse over 2 dager og kunne glede oss over støtte fra mange hold, men dessverre opplevde vi også boikott og ble direkte motarbeidet og hetset av flere av de ansvarshavende organer for norsk vann.


På høsten 2007 ble et nytt vannbårent utbrudd avdekket, denne gang i Oslo, og dette satte ytterligere fokus på de funn vi hadde påpekt de foregående 10 årene. Vi fikk mye pressedekning og fremla på nytt fakta i ulike aviser, fagblader, radio og tv programmer.


Da det var meget tydelig at de ansvarshavende for norsk vannkvalitet fortsatt ikke ville inngå i konstruktiv dialog, valgte vi i 2008 å gi opp vårt selvfinansierte informasjonsarbeid om norsk vann. Fokus ble i stedet rettet mot hvordan vi kunne bidra med vår kompetanse i utviklingsland.

Vannbårne utbrudd gjennom drikkevann i Norge

De hyppigst forekommende sykdommer ved smitte via drikkevann er forskjellige former for gastroenteritt. De fleste drikkevannsbårne sykdomstilfellene skyldes norovirus, mens de fleste utbruddene skyldes Campylobacter. Smittestoffene produseres i menneskers og dyrs tarmkanal og skilles ut med avføringen og omtales derfor som fekal forurensning.


Parasitter i slektene Cryptosporidium og Giardia kan gi diarésykdom hos mennesker og dyr, og kan spres via drikkevannet. Det er påvist lave konsentrasjoner av slike parasitter i 32% av et utvalg av norske drikkevannskilder, men det er kun registrert ett vannbårent

parasittutbrudd i Norge ( Giardia-utbrudd i Bergen høsten 2004).


Vannbårne utbrudd som skyldes dårlig drikkevann forekommer med jevne mellomrom i Norge.


Store vannbårne utbrudd er sjeldne, men de siste 20 årene er det registrert 78 drikkevannsbårne utbrudd med til sammen 17 000 sykdomstilfeller. I tillegg kommer alle de sporadiske smittetilfellene som ikke blir registrert.

Større rapporterte utbrudd etter 1945 hvor smittekilden var drikkevann omfatter


1945 –  Elverum, dysenteriliknende plager med ca. 4000 syke

1956  –  Bærum med ca 10 000 syke forårsaket av Salmonella entertidis

1955 –  Soknadalen med 182 rapporterte tilfeller forårsaket av hepatitt A-virus

1975 –  Solgården i Spania med ca 100 syke forårsaket av Shigella sonnei

1978 –  Brandbu med ca 400 syke forårsaket av Shigella sonnei

1981 –  Narvik med ca. 2000 syke forårsaket av campylobacter

1984 –  Sortland med ca. 600 syke forårsaket av campylobacter

1994  –  Stjørdal med ca. 600 syke forårsaket av campylobacter

1995 –  Verdal med ca. 400 syke forårsaket av campylobacter

1999 –  Herøy med 54 syke forårsaket av Salmonella Typhimurium

2004 –  Bergen med 1300 registrerte syke forårsaket av Giardia lamblia

2007 –  Røros med anslagsvis 2000 syke forårsaket av campylobacter

2019 –  Askøy forårsaket av campylobacter