policy 2021-09-07T00:53:41+00:00

Policy

Avkall på leveranser til krig, våpenproduksjon og våpenbærende styrker


Aqua Unique skal etter beste evne avstå fra leveranser som direkte eller indirekte bidrar til krig; herunder våpenbærende styrker, våpenfremstilling eller produksjon av annet utstyr til militære formål eller applikasjoner, herunder inkludert leveranser til FN eller andre fredsbevarende styrker.


Hovedprinsippet er at selskapet ikke vil jobbe aktivt eller strategisk mot militære, forsvarsinstallasjoner, militære organisasjoner (inkludert FN) eller tredjepartsleverandører som stammer fra eller som baserer en betydelig andel av sin inntekt på leveranser til de nevnte segmentene.


Definering av hvem som omfattes kan være utfordrende i tilfeller der kunden ikke nødvendigvis forholder seg direkte til krig eller våpenfremstilling, eller leveringen foregår indirekte gjennom en tredjepart.

For å sikre profesjonell intern og ekstern håndtering i slike tilfeller er prinsippet å evaluere størrelsen, omfanget eller utvidelsen av ordren eller kontrakten, tredjepartsengasjement og forutgående dialog/informasjonsflyt som kunne ha avdekket avvik fra selskapets policy.


Hvis det handlet i god tro med selskapets leveringspolitikk, kan slike leveranser i strid med policy utføres for å opprettholde seriøsiteten, men eventuelle fremtidige bestillinger/kontrakter til den samme kunden skal være gjenstand for en ny revidert vurdering av selskapets ledelse som i tvilstilfeller kan terminere leveranser eller samarbeidsavtaler i strid med selskapets policy.

Såfremt det er knyttet vesentlig usikkerhet til om enkeltkunder/alliansepartnere eller individuelle ordrer/kontrakter bryter selskapets policy, er den ansatte forpliktet til å rådføre seg med sin overordnede, som i tvilstilfeller vil forelegge dette selskapets styre for en overordnet beslutning.

Industry

Complete water purification solutions for Industries

Business

Complete water purification solutions for hotels & restaurants, residential & commercial real estates and hospitals

Private

Complete water purification solutions for house and cottages

Waterwork

Complete water purification solutions for private and municipal waterworks

Aqua culture

Complete water and drainage cleaning solutions for

RAS plants and processes

Hospitals

Complete water purification solutions for

the hospital, laboratory and pharmaceutical industry