Privat 2021-02-26T12:32:41+00:00

Vannbehandling og vannforsyning

Som de fleste andre, tar du sannsynligvis for gitt at du er sikret god og helsemessig betryggende vannkvalitet fra krana.


Vann hentes direkte fra naturen, enten fra overflatevann som bekk, elv, innsjø, overflatebrønn eller fra grunnvannet i form av borebrønner og lignende. Siden vann løser opp de aller fleste kjente kjemiske og mikrobiologiske stoffer vil vannet ta med seg svært mye forurensning (lukt, smak, farge, partikler, bakterier osv).

I henhold til i praksis betyr dette at vi alle tidvis kan bli eksponert for vannbåren smitte. Dette kan medføre store ubehag og i verste tilfelle kan lede til langvarig og kronisk sykdom. Sykdomsutbrudd som skyldes dårlig kommunalt vann forekommer med jevne mellomrom i Norge. De siste 20 årene er det registrert 78 drikkevannsbårne utbrudd med til sammen 17 000 sykdomstilfeller.

“Hovedmålene med behandling av drikkevann er å inaktivere mikroorganismer (desinfeksjon), fjerne partikler og organisk materiale (humus), fjerne andre uønskede uorganiske stoffer og tilpasse vannkvaliteten til ledningsnettet (korrosjonskontroll). “

KOMMUNAL VANNFORSYNING

Uavhengig av om et vannverk er godkjent iht. Drikkevannsforskriften eller ikke, medfører ledningsnettets høye alder, dårlige tilstand og stor lekkasjeprosent at innsig av kloakk, grøftevann, smuss og lignende forverrer drikkevannets bruks- og helsemessige kvalitet.


I tillegg løsner avleiringer og rust på rørveggene og tilfører tidvis vannet større konsentrasjoner av partikler, smuss, farge og humus. Disse forholdende legger til rette for gunstige vekstvilkår for smittestoffer som E.coli- og Legionella-bakterier, Giardia-parasitter og lignende.


Dette kan medføre store ubehag og i verste tilfelle kan lede til langvarig og kronisk sykdom. Sykdomsutbrudd som skyldes dårlig kommunalt vann forekommer med jevne mellomrom i Norge.


UV-behandling er anerkjent som en trygg og miljøvennlig måte å sikre drikkevann mot bakterier, virus og parasitter, men forutsetter at UV-transmisjon er tilstrekkelig. Derfor bør opp- og nedstrøms rensetrinn tilpasses fluktueringer i råvannskilde(r).


Som en løsning på denne utfordringen har Aqua Unique utviklet et komplett filterstasjoner med UV-behandling å gir større trygghet mot uønskede forurensninger, korrosjon og bakteriologisk smittefare.

PRIVAT VANNFORSYNING

Drikkevannskilder kan være overflatevann fra elver og innsjøer, grunnvann fra nedbør som fyller porer og hulrom under bakken, regnvann som samles i beholdere, og avsaltet sjøvann som brukes som drikkevann. Vann skal være hygienisk trygt, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge.

Det skal ikke inneholde mikrobiologiske og kjemisk-fysikalske parametere som kan medføre fare for helseskade i vanlig bruk. Det er viktig å ha gode internkontroller for å kunne tidlig avdekke eventuelle helseskadelige komponenter i vannet.

I vann kan man finne en rekke kjemiske og mikrobiologiske parametere. Dette tilføres naturlig både i atmosfæren og fra bakken. Noen forurensninger er menneskeskapte, andre er skapt av geologiske eller meteorologiske forhold.


Siden vann løser opp de aller fleste kjente kjemiske og mikrobiologiske stoffer, vil vannet ta med seg svært mye forurensning (lukt, smak, farge, partikler, bakterier osv). Det vil derfor være behov for rensing av vannet før forbruk.


For å kunne tilby tilfredsstillende løsninger på slike komplekse utfordringer, bør det alltid foretas en akkreditert vannanalyse.

Komplett filterstasjoner gir større trygghet mot uønskede forurensninger, korrosjon og bakteriologisk smittefare

Aqua Unique tilbyr et bredt utvalg av komplette filterstasjoner og vannbehandlings-teknologier