produkter 2020-06-03T14:37:40+00:00
Spesialtilpassede
løsninger

Spesialtilpassede løsninger

Vannkvalitet og applikasjoner kan være svært krevende og forutsetter ofte at man må tenke utenfor boksen og utvikle spesialdesign eller utvikle nye eller modifiserte løsninger. Innspill og driftserfaring fra våre kunder sammenholdt med vår internasjonale erfaring, partner- og leverandørnettverk er av vital betydning for å ta frem nye og spesialtilpassede grønne løsninger med fokus på miljø, vannbesparelse, energiforbruk, investerings- og driftskostnad.

Basis er en solid kunnskap om vannbehandling, så vel teoretisk som praktisk, samt velprøvde og anerkjente teknologier og komponenter. Vi jobber aktivt med “state of the art technology” innen screen filter, media filter, adsorbsjon, ionebytting, UF, RO, MB, EDI, UV, AOT, OZON og ClO2, DAF, SBR, MBR, MBBR og BCR. Gjennom kartlegging av råvannskvalitet, gjeldende lovgivning eller interne kvalitetskrav finner vi den optimale løsning med fokus på ønsket CAPEX/OPEX scenario.

Vi har i samarbeid med våre kunder tatt frem mange interessante og tidvis ganske rafinerte løsninger som har løst selv komplekse utfordringer på en enkel måte uten betydelig økning i investeringskost.

Spør oss hvis du har en utfordring!

Aqua Unique tilbyr et bredt utvalg av komplette systemer og vannbehandlings-teknologier

Vårt komplette produktprogram bygger på “state of the art technology” innen screen filter, media filter, adsorbsjon, ionebytting, UF, RO, MB, EDI, UV, AOT, OZON og ClO2, DAF, SBR, MBR, MBBR og BCR.

Parallelt tester vi kontinuerlig nye teknologier, kjører egne piloter og deltar i ulike R&D prosjekter for å sikre dynamisk utvikling ift. stadig skjerpede krav fra myndigheter og selvfølgelig for å imøtekomme vårt felles globale miljøansvar.

For filter
5-1000 mikron

Forfiltrering er et nødvendig første trinn i nesten samtlige vannrenseanlegg.

Samtidig kan forfiltrering også være aktuelt som enkeltstående trinn for å hindre at partikler, rust, sedimentert humus eller kjemisk utfelt stoff og mikro-organismer holdes tilbake.

Vi har levert forfilter i Norge siden 1995 og anvender ulike filterteknologier så som screen, disc, patron og syklon avhengig av applikasjon.

Sil filter

Sediment filter

Trykk filter

Disc filter

Syklon filter

Skrape filter

Vi skreddersyr løsninger for optimalisering av drift og vedlikehold til næringsmiddel, farmasøytisk, sykehus, pulp & paper, mekanisk industri, maritim, offshore og akvakultur.

Multi Media Filter (MMF)
1-1000 m3/t

Multi Media Filter er trykksatte tankanlegg som designes med ulike media for filtrering, felling av jern og mangan, flokkulering av humus, adsorbsjon av lukt, smak, farge, klor, tungmetaller, pH regulering og ulike ionebytteprosesser.

Tanker og rørføring leveres i FRP, stål og rustfrie materialer. Komplett PLC styring med pneumatisk eller elektrisk aktuerte ventiler og tids-/flow-/trykkdiffernsestyrt tilbakespyling eller regenerering. Det leveres også konfigurasjoner med manuelt betjente ventiler.

Avhengig av applikasjon og krav anvendes en lang rekke filtreringsmedier for:

Sediment filtrering

Flokkulering

Felling

Adsorbsjon

Ionebytting

pH regulering

Fenol og olje reduksjon

Vi skreddersyr løsninger for optimalisering av drift og vedlikehold til næringsmiddel, farmasøytisk, sykehus, pulp & paper, mekanisk industri, maritim, offshore og akvakultur

Mekanisk filter – sediment/flokking/flokkulasjon

Container vannrenseanlegg

5-1000 m3/t

Vi har lang erfaring med design og produksjon av nøkkelferdige vannrenseanlegg i container for mobile eller permanente behov. Leveranser innbefatter mindre vannforsyningsanlegg, prosessvann og industrielle avløpsapplikasjoner.

Containere kan leveres pre-isolert, med AC, pumpestasjon, mottakstank, rentvannstank, nødvendig vannrenseteknologi og teknologispesifikasjon tilpasset marked, applikasjon, drifts- og vedlikeholdsscenario. Avhengig av applikasjon og flow kan flere kontainere parallel- eller seriekoples.

Drikkevann – Prosessvann – Industrielt avløp

Gjennom kartlegging av råvanns- eller avløpskvalitet, gjeldende lovgivning eller interne kvalitetskrav finner vi den optimale løsning med fokus på ønsket CAPEX/OPEX scenario.

Vi jobber aktivt med “state of the art technology” innen screen filter, media filter, adsorbsjon, ionebytting, UF, RO, MB, EDI, UV, AOT, OZON og ClO2, DAF, SBR, MBR, MBBR og BCR.

Ultra filter (UF)
Membranfiltreing >0,03 mikron

Drikkevann

Vi har lang erfaring erfaring med anvendelse av ultrafiltrering som et poleringstrinn i drikkevann for partikkelfjerning og som mikrobiologisk barriere.

Våre membraner fungerer som en absolutt barriere for å ekskludere partikler, kolloider og makromolekyler (herunder noen organiske stoffer og mikroplast) ned til 0,03µm, inkludert patogener, bakterier og virus.

Industri & prosessvann

Ultrafilter systemer anvendes dessuten i stadig større grad innen følgende områder:

Næringsmiddel

Farmasøytisk

Sykehus

Laboratorier

Blod dialyse

Akvakultur

I forhold til design, CAPEX/OPEX scenario bruker vi også ultrafiltrering som forbehandling for RO anlegg for optimert drift, redusert CIP og lengere levetid.


Reverse Osmose (RO)

Membranfiltrering >0,0001 mikron

Drikkevann

Vi har lang erfaring erfaring med anvendelse av som siste poleringstrinn i drikkevann for partikkelfjerning, farge, smak og lukt fjerning og som mikrobiologisk barriere.

Våre membraner fungerer som en absolutt barriere for å ekskludere partikler, kolloider og makromolekyler (herunder organiske stoffer og mikroplast), næringssalter, klorider og giftstoffer ned til 0,0001µm, inkludert patogener, bakterier og virus.

Industri & prosessvann

RO systemer med forfiltrering anvendes i mange industrielle prosesser for produksjon av prosessvann med lav ledningsevne for å unngå korrosjon og utfellingsproblematikk.

Næringsmiddel

Farmasøytisk

Sykehus

Laboratorier

Blod dialyse

Akvakultur

Maritim

Offshore

De-ionisering (EDI/MB)

Ledningsevne <1µ/cm

Elektro De-Ionisering (EDI) anvendes et siste poleringstrinn for å produsere ultrarent de-mineralisert vann med ledningsevne helt ned til <1µ/cm.

Mixed Bed (MB) anvnedes som et siste poleringstrinn for å produsere de-mineralisert vann med lav ledningsevne til laboratorier, fotolaboratorier, trykkerier, tannleger, leger, apoteker, skoler, lasermaskiner, batteripåfylling og lignende applikasjoner.

Industri & prosessvann

EDI vann med ledningsevne helt ned til <1µ/cm anvendes innen:

Semiconductor

Farmasøytisk

Kraftverk

Kjelevann

Blod dialyse

Forbehandling med enkelt eller double pass RO er normalt nødvendig for industrielle prosesser for å oppnå ønsket ledningsevne. Pga. drift, vedlikehold, energiforbruk og miljøhensyn anvender vi fortrinnsvis EDI som siste poleringstrinn fremfor MB.

Ultraviolett filter (UV/AOT)

Dose 40-120 mJ/cm3
Ö-norm/NVI/IMO/USCG

Høyeffektive UV filter som bakteriologisk barierre for bakterier, virus, sporer og parasitter. UV bestråling er en 100% miljøvennlig teknologi for å sikre trygt og bakteriefritt vann.

Vi har levert UV anlegg i Norge siden 2000 og leverer løsninger til en rekke applikasjoner og med ulike lovpålagte godkjenninger og interne godkjenninger.

Ö-norm godkjente UV anlegg for privat og kommunal vannforsyning, samt industri, sykehus og farmasøytisk industri.

Veterinærinstitutt godkjenning (NVI) for RAS og andre applikasjoner innen akvakultur.

IMO & USCG godkjenning for ballastvann applikasjoner (BWT).

UV anlegg for desinfeksjon av vann til næringsmiddelinsdustri, fontener og vanndamp.

UV anlegg for polering av fekalt eller industrielt avløpsvann.

UV anlegg for private hustander, hytter og bedrifter.

Sølvion-sterilisering
Desinfeksjon med

Sølvion sterilisering anvendes på drikke- og prosessvannsanlegg for sterilisering av vann i tanker og rørsystemer. Teknologien er i utgangspunktet utviklet og brukt innen maritim sektor, men anvendes nå også som leginella sikring brukt

Typiske applikasjoner for denne teknoloigen er:

Tanker

Fontener

Lukkede rørsystemer

Drikkevann maritimt/offshore


Lagringstanker

0,1-25.000 m3

Vi leverer lagringstanker for oppsamling av råvann, rentvann, skyllevannm, prosessvann og avløpsapplikasjoner.

Tanker designes etter behov med pumpe- og flottørstyringer.

Tanker 0,1-15m3

Tanker i denne kategorien for rent vann leveres som regel i PP og PE materiale men kan også leveres i SS 304 eller 316.

Tanker 15-25.000 m3

Tanker i denne kategorien designes ift. behov og monteres på bruksstedet. Flat sheet konstruksjonen muliggjør retrofit både in eksisterende bygg og kan tilpasses tilgjengelig footprint.

Våre miljøvennlige renseløsninger

Komplette vannrenseløsninger for vann, avløp og resirkulering

Drikkevann

Private og kommunale vannforsyninger opplever utfordringer med naturlige forekommende kjemiske, organiske og mikrobiologiske stoffer som krever lovpålagt vannrensing for å sikre trygg drikkevannskvalitet.

Samtidig oppleves et betydelig økt fokus på behov for desentral rensing hos sårbare abonnenter og vanlige sluttbrukere pga. stadig økende kokevarsler i privat og offentlig vannforsyning.

Aqua Unique bidrar med vannanalyse, tolking, design, forslag til løsning og produksjon av anlegg tilpasset din vannforsyning.

Prosessvann

Uansett om råvannskilde er kommunal eller privat, må vannkvalitet og utslipp vurderes mot gjeldende lovgivning, interne kvalitetskrav eller drifts- og vedlikeholdsmessige hensyn.

Aqua Unique bidrar med vannanalyse, tolking, design, miljøtiltak, retrofit, vurdering av muligheter for resirkulering og optimering av drift og vedlikehold.

Kjelevann

Reduksjon av hardhet, jern, mangan og organisk materiale sikrer marginal utfelling og korrosjon. God kontroll på ledningsevne sikrer optimal drift og vedlikehold av kjeleanlegg.

Aqua Unique bidrar med vannanalyse, tolking, design og forslag til forbehandling av kjelevann som sikrer spevannkvalitet helt ned til <1µS/cm.

Industrielt avløpsvann

Kravene til industrielt avløp skjerpes stadig raskere i tråd med økt fokus på miljøforurensing, global oppvarming og påvirkning av biologisk mangfold.

Reduksjon av blant annet BOF, KOF, TSS, TDS, tungmetaller, nitrat, nitritt, fargetall og øvrige rest-/bi-produkter er essensielt for å redusere miljøbelastende utslipp.

Aqua Unique bidrar med nøkkelferdige løsninger som inkluderer DAF, SBR, MBR, MBBR, BCR, UF, RO, UV, AOT, OZON og ClO2. Design og løsning er primært fokusert på miljøeffekt, retrofit, footprint, ekspansjonsmuligheter, drift- og vedlikeholdskostnader.

Skyllevann

Reduksjon av hardhet, jern, mangan og organisk materiale sikrer marginal utfelling i oppvarmingsenheter, ventiler, pumper, doseringsenheter og dyser og bidrar samtidig til bedre innblanding og av vaskemidler, tensider, høyere effekt av kompleksbindere og bedre avrenning/tørk.

God kontroll på ledningsevne sikrer optimal drift og vedlikehold av prosessanlegget og bidrar til redusert vaskemiddel- og kjemikalieforbruk, samt lavere driftskostnader til CIP og annet vedlikehold/rengjøring.

Aqua Unique bidrar med vannanalyse, tolking, design, miljøtiltak, resirkulering og forslag til optimert drift på skylle- og vaskevannsprosesser med ledningsevne helt ned til <1µS/cm.