sykehus 2021-09-06T15:04:19+00:00

Sykehus og laboratorier

Å levere vannbehandlingsanlegg til sykehus og laboratorier forutsetter at leverandøren har nøye kjennskap til, og forståelse av, hva vannet skal brukes til.


Vann er ofte en viktig del av produksjonen i ulike medisinske laboratorier. Sykehus og laboratorier er storforbrukere av vannbehandlingsanlegg.

De trenger vann av høy renhet til arbeid med autoklaver, destillasjonsanlegg, skannere, ultralydsapparater, titrering, laboratorieoppvask, bekkenskyllere, medisinfremstilling, tannlegeutstyr, dialyse og mange primære oppgaver.

Det er viktig at vannet som blir brukt i medisinsk laboratorium må være av høy kvalitet og er fritt for helsefarlige mikroorganismer for å kunne bidra til et optimalt resultat.

Det er mange unike utfordringer, derfor er det viktig med kartlegging av sykehusets behov og råvannstilgang for å oppnå best mulig vannkvalitet.

Mange behov – flere løsninger

Vannkvaliteten vurderes ofte etter ønsket ledningsevne (µS/cm), samt innhold av organiske stoffer og mikroorganismer.

Prosessvann til laboratoriene kan inndeles i tre klasser:

KLASSE I

ASTM ultrarent vann til analyse- og forsøksformål

  • Analyser
  • Pilot og oppskaleringsprosjekter
KLASSE II

ASTM vann til spesifikt laboratoriebruk

  • Analyser
  • Oppvaskmaskiner
KLASSE III

ASTM vann til generelt bruk

  • Glassvask
  • Oppvaskmaskiner
  • Analyser
  • Autoklaver

Double-pass omvendt osmoseanlegg er et ofte etterspurt

produkt fordi det er dobbel sikkerhet for vannets kvalitet. Det oppfyller kravene til både den europeiske og amerikanske norm for “purified water” med double-pass osmoseanlegg.

Aqua Unique tilbyr FS24 IndustriLine RO og EDI anlegg som anvendes til å fremstille demineralisert vann av høyeste kvalitet med en ledningsevne under 0,1 µS/cm.

Vi har levert vannbehandlingsutstyr til en lang rekke oppgaver innen helsesektoren, og på de fleste norske sykehus nyter man godt av våres driftssikre anlegg.

Aqua Unique leverer driftsikre UV-desinfeksjonsanlegg, sterilfiltre, Omvendt osmose (RO) og EDI anlegg av høy kvalitet for å garantere rent og trygt vann.

Omvendt Osmose (RO)

Trykkdrevet membranteknologi


Våre membraner fungerer som en absolutt barriere for å ekskludere partikler, kolloider og makromolekyler (herunder organiske stoffer og mikroplast), næringssalter, klorider og giftstoffer ned til 0,0001µm, inkludert patogener, bakterier og virus.

Tilnærmet alt løst materiale holdes tilbake, hva som kommer gjennom er basert på løselighet og diffusjon i selve membranmaterialet. For å beskytte og avlaste RO membranene anvendes det vanligvis oppstrøms forfiltrering etterfulgt av avherding, jern og mangan fjerning.

Metoden brukes til rensing av ferskvann, brakkvann og sjøvann til drikkevann. Primære tekniske anvendelsesområder er kjelevann på kraftverk, prosessvann innenfor den farmasøytiske industri, elektronikk industri og den kjemiske industri, samt sykehus og laboratorier.

Kombinert med nedstrøms Elektro De-Ionisering (EDI) eller Mixed Bed (MB), kan det produseres demineralisert vann med ledningsevne helt ned til <0,1µ/cm. Vi har bygget opp produksjonskapasitet og erfaring med RO-anlegg for å møte ulike krav. Fra små enheter som produserer 2,5 m3 vann i døgnet til større enheter som produserer inntil 3 000 m3/t.

Et tett samarbeid med kunden og vår designavdeling muliggjør tilpasning til forskrifter, regler, materiale, kvalitet og spesielle behov.

Aqua Unique tilbyr et bredt utvalg av komplette systemer og vannbehandlings-teknologier

Vårt komplette produktprogram bygger på “state of the art technology” innen screen filter, media filter, adsorbsjon, ionebytting, UF, RO, MB, EDI, UV, AOT, OZON og ClO2, DAF, SBR, MBR, MBBR og BCR.

Parallelt tester vi kontinuerlig nye teknologier, kjører egne piloter og deltar i ulike R&D prosjekter for å sikre dynamisk utvikling ift. stadig skjerpede krav fra myndigheter og selvfølgelig for å imøtekomme vårt felles globale miljøansvar.

For filter
5-1000 mikron

Forfiltrering er et nødvendig første trinn i nesten samtlige vannrenseanlegg.

Samtidig kan forfiltrering også være aktuelt som enkeltstående trinn for å hindre at partikler, rust, sedimentert humus eller kjemisk utfelt stoff og mikro-organismer holdes tilbake.

Vi har levert forfilter i Norge siden 1995 og anvender ulike filterteknologier som screen, disc, patron og syklon avhengig av applikasjonen.

Sil filter

Sediment filter

Trykk filter

Disc filter

Syklon filter

Skrape filter

Vi skreddersyr løsninger for optimalisering av drift og vedlikehold til næringsmiddel, farmasøytisk, sykehus, pulp & paper, mekanisk industri, maritim, offshore og akvakultur.

Multi Media Filter (MMF)
1-1000 m3/t

Multi Media Filter er trykksatte tankanlegg som designes med ulike media for filtrering, felling av jern og mangan, flokkulering av humus, adsorbsjon av lukt, smak, farge, klor, tungmetaller, pH regulering og ulike ionebytteprosesser.

Tanker og rørføring leveres i FRP, stål og rustfrie materialer. Komplett PLC styring med pneumatisk eller elektrisk aktuerte ventiler og tids-/flow-/trykkdiffernsestyrt tilbakespyling eller regenerering. Det leveres også konfigurasjoner med manuelt betjente ventiler.

Avhengig av applikasjon og krav anvendes en lang rekke filtreringsmedier for:

Sediment filtrering

Flokkulering

Felling

Adsorbsjon

Ionebytting

pH regulering

Fenol og olje reduksjon

Vi skreddersyr løsninger for optimalisering av drift og vedlikehold til næringsmiddel, farmasøytisk, sykehus, pulp & paper, mekanisk industri, maritim, offshore og akvakultur

Mekanisk filter – sediment/flokking/flokkulasjon

Container vannrenseanlegg

5-1000 m3/t

Vi har lang erfaring med design og produksjon av nøkkelferdige vannrenseanlegg i container for mobile eller permanente behov. Leveranser innbefatter mindre vannforsyningsanlegg, prosessvann og industrielle avløpsapplikasjoner.

Containere kan leveres pre-isolert, med AC, pumpestasjon, mottakstank, rentvannstank, nødvendig vannrenseteknologi og teknologispesifikasjon tilpasset marked, applikasjon, drifts- og vedlikeholdsscenario. Avhengig av applikasjon og flow kan flere kontainere parallel- eller seriekoples.

Drikkevann – Prosessvann – Industrielt avløp

Gjennom kartlegging av råvanns- eller avløpskvalitet, gjeldende lovgivning eller interne kvalitetskrav finner vi den optimale løsning med fokus på ønsket CAPEX/OPEX scenario.

Vi jobber aktivt med “state of the art technology” innen screen filter, media filter, adsorbsjon, ionebytting, UF, RO, MB, EDI, UV, AOT, OZON og ClO2, DAF, SBR, MBR, MBBR og BCR.

Ultra filter (UF)
Membranfiltreing >0,03 mikron

Drikkevann

Vi har lang erfaring med anvendelse av ultrafiltrering som et poleringstrinn i drikkevann for partikkelfjerning og som mikrobiologisk barriere.

Våre membraner fungerer som en absolutt barriere for å ekskludere partikler, kolloider og makromolekyler (herunder noen organiske stoffer og mikroplast) ned til 0,03µm, inkludert patogener, bakterier og virus.

Industri & prosessvann

Ultrafilter systemer anvendes dessuten i stadig større grad innen følgende områder:

Næringsmiddel

Farmasøytisk

Sykehus

Laboratorier

Blod dialyse

Akvakultur

I forhold til design, CAPEX/OPEX scenario bruker vi også ultrafiltrering som forbehandling for RO anlegg for optimert drift, redusert CIP og lengere levetid.


Reverse Osmose (RO)

Membranfiltrering >0,0001 mikron

Drikkevann

Vi har lang erfaring med anvendelse av som siste poleringstrinn i drikkevann for partikkelfjerning, farge, smak og lukt fjerning og som mikrobiologisk barriere.

Våre membraner fungerer som en absolutt barriere for å ekskludere partikler, kolloider og makromolekyler (herunder organiske stoffer og mikroplast), næringssalter, klorider og giftstoffer ned til 0,0001µm, inkludert patogener, bakterier og virus.

Industri & prosessvann

RO systemer med forfiltrering anvendes i mange industrielle prosesser for produksjon av prosessvann med lav ledningsevne for å unngå korrosjon og utfellingsproblematikk.

Næringsmiddel

Farmasøytisk

Sykehus

Laboratorier

Blod dialyse

Akvakultur

Maritim

Offshore

De-ionisering (EDI/MB)

Ledningsevne <1µ/cm

Elektro De-Ionisering (EDI) anvendes et siste poleringstrinn for å produsere ultrarent de-mineralisert vann med ledningsevne helt ned til <1µ/cm.

Mixed Bed (MB) anvnedes som et siste poleringstrinn for å produsere de-mineralisert vann med lav ledningsevne til laboratorier, fotolaboratorier, trykkerier, tannleger, leger, apoteker, skoler, lasermaskiner, batteripåfylling og lignende applikasjoner.

Industri & prosessvann

EDI vann med ledningsevne helt ned til <1µ/cm anvendes innen:

Semiconductor

Farmasøytisk

Kraftverk

Kjelevann

Blod dialyse

Forbehandling med enkelt eller double pass RO er normalt nødvendig for industrielle prosesser for å oppnå ønsket ledningsevne. Pga. drift, vedlikehold, energiforbruk og miljøhensyn anvender vi fortrinnsvis EDI som siste poleringstrinn fremfor MB.

Ultraviolett filter (UV/AOT)

Dose 40-120 mJ/cm3
Ö-norm/NVI/IMO/USCG

Høyeffektiv UV filter som bakteriologisk barierre for bakterier, virus, sporer og parasitter. UV bestråling er en 100% miljøvennlig teknologi for å sikre trygt og bakteriefritt vann.

Vi har levert UV anlegg i Norge siden 2000 og leverer løsninger til en rekke applikasjoner og med ulike lovpålagte godkjenninger og interne godkjenninger.

Ö-norm godkjente UV anlegg for privat og kommunal vannforsyning, samt industri, sykehus og farmasøytisk industri.

Veterinærinstitutt godkjenning (NVI) for RAS og andre applikasjoner innen akvakultur.

IMO & USCG godkjenning for ballastvann applikasjoner (BWT).

UV anlegg for desinfeksjon av vann til næringsmiddelinsdustri, fontener og vanndamp.

UV anlegg for polering av fekalt eller industrielt avløpsvann.

UV anlegg for private hustander, hytter og bedrifter.

Sølvion-sterilisering
Desinfeksjon med

Sølvion sterilisering anvendes på drikke- og prosessvannsanlegg for sterilisering av vann i tanker og rørsystemer. Teknologien er i utgangspunktet utviklet og brukt innen maritim sektor, men anvendes nå også som leginella sikring brukt

Typiske applikasjoner for denne teknoloigen er:

Tanker

Fontener

Lukkede rørsystemer

Drikkevann maritimt/offshore


Lagringstanker

0,1-25.000 m3

Vi leverer lagringstanker for oppsamling av råvann, rentvann, skyllevann, prosessvann og avløpsapplikasjoner.

Tanker designes etter behov med pumpe- og flottørstyringer.

Tanker 0,1-15m3

Tanker i denne kategorien for rent vann leveres som regel i PP og PE materiale men kan også leveres i SS 304 eller 316.

Tanker 15-25.000m3

Tanker i denne kategorien designes ift. behov og monteres på bruksstedet. Flat sheet konstruksjonen muliggjør retrofit både i eksisterende bygg og kan tilpasses tilgjengelig footprint.

Industri

Komplette vannrenseløsninger for vann, avløp og resirkulering

Bedrift

Komplette vannrenseløsninger for hotell, restaurant boligbyggelag, næringseiendom

Privat

Komplette vannrenseløsninger for hus og hytte

Vannverk

Komplette vannrenseløsninger for

private og kommunale vannforsyninger

Akvakultur

Komplette vann- og avløpsrenseløsninger for

RAS anlegg og prosess

Sykehus

Komplette vannrenseløsninger for sykehus og farmasøytisk industri