Privat Kombianlegg – reduksjon av jern og mangan 2021-09-06T19:19:34+00:00

FS 6 Kombianlegg Jern/Mangan/Kalk/

Humus/Farge

Et kombianlegg vil bidra med å løse utfordringene med jern, mangan, kalk og humus i vannet. ProffLine FS 6. Anlegget leveres i ulike størrelser og volum tilpasset hvert enkelt formål enten til vannverk eller industri.

ProffLine FS 6 er et ionebytteanlegg som består av en filtertank med et spesialmedia og en beholder for salt. Regenerering utføres med saltlake hentet fra saltbeholderen som plasseres sammen med filtertanken. Mediet regenereres automatisk ved hjelp av en hydropneumatisk ventil som kontrolleres av en programmert timer og som utfører regenereringer med faste intervaller som er nødvendige for å holde utstyret i god drift. Intervallene velges ut ifra hver brukers behov og vannkvalitet.


Kapasitet

0,8 – 250 m3/h

Dimensjoner

DN 20 – DN 100

Multimodell

Alternativt


ENKEL INSTILLASJON

Renseanlegget er enkelt å installere og enkel å ta i bruk. Det skal alltid installeres etter nødvendig forfiltrering som håndterer partikler og evt. fremmedlegemer og slam før vannet går videre til kombifilteret. Les mer om returspylbart filter her, filterhus her og filterpatroner her.

BEDRE LUKT OG SMAK

Jern og mangan i drikkevannet kan gi en estetisk utfordring hvor vannet får en rustrødbrun farge og kan misfarge armaturer og klesvask. Ved høye verdier av jern og mangan i drikkevannet vil det også gi et utslag på både lukten og smaken på vannet.

ANBEFALT VANNBEHANDLINGSTRINN

Vann som inneholder store mengder kalsium og magnesium ledes igjennom tanken som er fylt med et aktivt media. Mediet sørger for å bytte ut kalsium- og magnesiumioner mot natriumioner fra saltlaken som benyttes under regenereringen. Det er alltid behov for å forfiltrere vannet for andre partikler før det går inn til avherdeings filteret. Det benyttes som oftest et returspylbart filter og et sedimentfilter i forkant av kombianlegget. Om vannkilden fremstår som usikker med varierende vannkvalitet med mulighet for innhold av bakterier, anbefales det alltid å installere en hygienisk barriere i form av et UV-anlegg i tillegg helt i slutten av renseprosessen som sikrer et trygt og godt drikkevann.

ProffLine FS 6

FILTERETS EGENSKAPER

  • Reduksjon av jern og mangan i drikkevannet
  • Enkel programmering
  • Høy kapasitet
  • Europeisk kvalitetsprodukt
  • Kan redusere opptil 15 mg/l jern og 3 mg/l mangan
  • Lavt strømforbruk

Aqua Unique leverer kombianlegg av høy kvalitet for å garantere rent og trygt vann.

ProffLine FS 6 – kombianlegg er den ideelle løsningen for problemer med kalk (kalsium), magnesium, jern og mangan i vannet

Jern og mangan

Jern og mangen kan reduseres i drikkevannet ved bruk av et kombianlegg som inneholder et spesialmedia laget for å håndtere jern og mangan


Jern og mangan forekommer ofte i drikkevann og er ikke helseskadelig for oss. Toverdig jern (Fe2+) løser seg fullstendig i vann med lavt oksygeninnhold og et høyt nivå av karbondioksid (CO2). Dette er veldig typisk i grunnvannskilder. Oppløst jern og mangan i grunnvannet er mindre avhengig av bergrunnstype og mer avhengig av oksygeninnhold og pH.

Det toverdige jernet (Fe2+) kan komme i kontakt med oksygen eller oksiderende komponenter i vannet. Da vil det oppstå en kjemisk reaksjon hvor toverdig jern Fe2+ oksideres til treverdig jern Fe3+. Dette gir vannet den karakteristiske rustrøde fargen.

Treverdig jern er partikulært og kan dermed filtreres bort ved hjelp av et vannrenseanlegg.Om det i tillegg til jern befinner seg humus i vannet, kan organisk jern dannes ved at det oppstår komplekse bindinger mellom jern og humus. Dette oppstår ofte på steder hvor grunnvannsstrømningen er langsom og vannet får et høyt fargetall.

Om det er en drikkevannsbrønn som har et høyt fargetall, tyder det på at brønnen tar inn vann som er preget av overflatevann og tiltak i brønnen må utføres. Denne typen jernforbindelse kan gi gode vekstforhold for jernbakterier som igjen kan danne rustknoller i ledningsnettet og forårsake korrosjon. I områder hvor alt oksygen er brukt opp, kan det i tillegg dannes hydrogensulfid (H2S), som har den karakteristiske lukten av råtne egg.

FS 0

Returspylbart Silfilter

Effektiv, hygenisk og økonomisk

FS 0 – Et selvrensende filter som ofte brukes som et filter eller grovfilter til senere rensing av vannet. Filteret beskytter hele rørsystemet mot parasitetr og passer til alle typer applikasjoner fra private husholdninger til industrielle design. Silfilterne er utviklet for å yte en utmerket filtrering, og behøver minimalt av vedlikehold i løpet av filterets levetid.

FS 3

Filterhus og patroner

Vi leverer et bredt utvalg filterhus i ulike størrelser tilpasset anbefalt filterpatron

FS 3 – Filterhus er en rimelig løsning når det er behov for partikkelfjerning. De benyttes i ulike dimensjoner for vannrensing innen industri så vel som til privat husholdning. Filterhus oppbevarer en filterpatron og kan monteres som en enkelt enhet eller i serie. De representerer ofte ett eller flere trinn av en total vannrenseløsning hvor kravet til renhetsgraden av vannet kan være meget høy.

FS 5

Avherder

Reduksjon av kalsium og magnesium i drikkevannet

FS 5 – Avherdingsfilter lar deg oppleve reduserte vedlikeholdskostnader og reparasjoner på inventar, armaturer og andre deler av installasjonen. En spesiell syntetisk harpiks i tanken holder kalsium og magnesium tilbake og senker hardheten.

FS 6

Jern/mangan kombianlegg

Reduksjon av jern og mangan i drikkevannet

FS 6 – Kombianlegg vil bidra med å løse utfordringene med jern og mangan i vannet. Den ideelle løsningen for problemer med kalk (kalsium), magnesium, jern og mangan i vannet. Anlegget leveres i ulike størrelser og volum tilpasset hvert enkelt formål enten det er til private husholdninger, gårdsbruk, vannverk eller industri.

FS 7

Kullfilter

Reduksjon av lukt, smak og farge i drikkevannet

FS 7 – Kullfiltertank reduserer fritt klor, kloramid, klordioksid, fenoler, organiske oppløsningsmidler, dårlig lukt/smak, oljer, fettstoffer, rensemidler, plantevernmidler og pesticider ved hjelp av flerlagsfiltrering med aktivt karbon.

FS 8

Sandfilter

Sandsjiktet fanger opp partikler fra vannet

FS 8 – Filtertankanlegg er bygd opp av en tank som inneholder et permanent filtermedie bestående av for eksempel filtersand, spesialsand og andre medier med spesifikke bruksområder. For periodisk å fjerne de tilbakeholdte urenheter, utfører partikkelfilteret automatisk en utspyling med forhåndsprogrammert frekvens.

FS 9

Marmoranlegg

pH-justering

FS 9 – Marmoranlegg er et nøytraliserende filter som består av en filtertank som inneholder et aktivt medie med kalsiumkarbonater som effektivt øker pH-verdien og vannets hardhet, hvilket gjør at vannet blir mer nøytralt og helst litt basisk. Vann bør ha surhetsgrad på 7,5 – 8,5 pH iht. ”Drikkevannsforskriften”.

FS 12

UV – anlegg

Bakteriologisk barriere

FS 12 – UV-anlegg for industri er et større dimensjonert anlegg beregnet for høyerer kapasitet og tøffere forhold sammenlignet med private husholdninger. I tillegg er anleggene godkjent av den internasjonale ÖNORM-sertifiseringen, folkehelseinstituttet og mattilsynet og er biodosimetrisk testet.

FS 14

Sølvion

Sølvionsterilisering av drikkevann

FS 14- Sølvionsterilisering er designet for å sterilisere drikkevannet til forbruk. For ferskvannsdesinfeksjon anbefales det å legge til 0,1 ppm sølvioner.Desinfisering av vann ved å dosere sølvioner i vannet er helt ufarlig for både mennesker og dyr. Mengden sølvioner i det desinfiserte vannet ligger godt under det maksimale nivået som er angitt f.eks. i direktiver utstedt av WHO og EC – 80/778/EE.

FS 23

Omvendt osmose (RO)

Separerer faste stoffer fra løsningen

FS 23 – IndustriLine er et robust RO-anlegg designet for tøffere miljøer av industrielle anlegg. De er laget for å holde lenger og drives kontinuerlig og er designet opp til 96m3/h. Større volum vil oppnås ved å installere de i serie. Alle modellene er rammebasert med et elektronisk kort eller PLC-panel for driftskontroll.

Aqua Unique har 30 års erfaring med ulike vannbehandlingsløsninger. Vi er spesialister på å designe innovative vannbehandlingsløsninger, og vi kan bidra til at du får en optimal vannbehandlings-løsning som er tilpasset ditt råvann og ditt vannforbruk. Vi er dedikert til å møte fremtidens krav til miljøvennlige, energibesparende og kompakte design.