Trenger du filter på kommunalt vann? 2021-09-07T04:39:58+00:00

Drikkevannskvalitet

Som de fleste andre, tar du sannsynligvis for gitt at du er sikret god og helsemessig betryggende vannkvalitet fra krana. Dessverre er det påvist at mange kommunale vannforsyninger tidvis ikke leverer en tilfredsstillende kvalitet iht. kravene i Drikkevannsforskriften.


Sykdomsutbrudd som skyldes dårlig drikkevann forekommer med jevne mellomrom i Norge. De siste 20 årene er det registrert 78 drikkevannsbårne utbrudd med til sammen 17 000 sykdomstilfeller. I praksis betyr dette at vi alle tidvis kan være eksponert for vannbåren smitte.

KOMMUNAL VANNFORSYNING

Uavhengig av om et vannverk er godkjent iht. Drikkevannsforskriften eller ikke, medfører ledningsnettets høye alder, dårlige tilstand og stor lekkasjeprosent at innsig av kloakk, grøftevann, smuss og lignende forringer drikkevannets bruks- og helsemessige kvalitet.

I tillegg løsner avleiringer og rust på rørveggene og tilfører tidvis vannet større konsentrasjoner av partikler, smuss, farge og humus. Disse forholdende legger til rette for gunstige vekstvilkår for smittestoffer som E.coli- og Legionella-bakterier, Giardia-parasitter og lignende. Komplette filterstasjoner gir større trygghet mot uønskede forurensninger, korrosjon og bakteriologisk smittefare.

Siden vann løser opp de aller fleste kjente kjemiske og mikrobiologiske stoffer vil vannet ta med seg svært mye forurensning (lukt, smak, farge, partikler, bakterier osv). I henhold til I praksis betyr dette at vi alle tidvis kan bli eksponert for vannbåren smitte.

Dette kan medføre store ubehag og i verste tilfelle kan lede til langvarig og kronisk sykdom. Sykdomsutbrudd som skyldes dårlig kommunalt vann forekommer med jevne mellomrom i Norge.


Som en løsning på denne utfordringen jobber Aqua Unique nå aktivt med design av ulike modulære vannrenseenheter som kan møte disse kravene for godkjenning iht. Mattilsynets Veileder. Erfaringsgrunnlaget er mer enn 30 års prosjektering, design og produksjon av vann og resirkuleringsløsninger for privat og kommunal vannforsyning, næringsmiddel/farmasøytisk, sykehus og akvakultu


Vi har fokus på enkel drift og vedlikehold, samtidig som vi er dedikert til å møte fremtidens krav til miljøvennlige, energibesparende og kompakte design.

inslipp av kloakk

Vannbårne utbrudd gjennom drikkevann i Norge

De hyppigst forekommende sykdommer ved smitte via drikkevann er forskjellige former for gastroenteritt. De fleste drikkevannsbårne sykdomstilfellene skyldes norovirus, mens de fleste utbruddene skyldes Campylobacter. Smittestoffene produseres i menneskers og dyrs tarmkanal og skilles ut med avføringen og omtales derfor som fekal forurensning.


Parasitter i slektene Cryptosporidium og Giardia kan gi diarésykdom hos mennesker og dyr, og kan spres via drikkevannet. Det er påvist lave konsentrasjoner av slike parasitter i 32% av et utvalg av norske drikkevannskilder, men det er kun registrert ett vannbårent

parasittutbrudd i Norge ( Giardia-utbrudd i Bergen høsten 2004).


Vannbårne utbrudd som skyldes dårlig drikkevann forekommer med jevne mellomrom i Norge.


Store vannbårne utbrudd er sjeldne, men de siste 20 årene er det registrert 78 drikkevannsbårne utbrudd med til sammen 17 000 sykdomstilfeller. I tillegg kommer alle de sporadiske smittetilfellene som ikke blir registrert.

Ikke behov for å koke vann til drikke, matlaging, kaffe, dusjing og tannpuss.

Trygt vann til hele huset med Ecoline FS 12 UV filterstasjon

EcoLine FS 12 UV Filterstasjon

Ecoline FS 12 UV Filterstasjon er designet for sikring av norsk kommunal vannkvalitet. Glem kokevarsel og usikkerhet ift. helseskadelige bakterier, virus, parasitter og sopp i drikkevannet.

01
EcoLine FS-0
Spylbart silfilter

89 mikron forfiltrering

med antibakteriologisk rustfri sil stopper effektivt større partikler, rust og øvrige avleiringer som løsner fra forsyningsnettet.

02
EcoLine FS-3A
Premium Antibac Sediment

5 mikron finfiltrering med anti-bakteriologisk nanoteknologi for polering av suspenderte sand, silt,

rust og humus partikler som ikke er filtrert på vannverket eller løsner fra

forsyningsnettet.

03
EcoLine FS-3B
Premium Antibac Karbon

10 mikron adsorpsjon med anti-bakteriologisk nanoteknologi for bedre smak og lukt og fargereduksjon for økt UV transmisjon.

04
EcoLine FS-12
Høy Dose Ultra Voilet UV lys

Høy 40 mJ UV-dose som dreper bakterier (f.eks. E.coli) og sopp, samtidig som DNA i parasitter (f.eks.

Giardia) og virus brytes ned og uskadeliggjøres uten bruk av helseskadelige kjemikalier.

UV rensing

EcoLine FS 12 UV filterstasjon kommer utstyrt med høy dose UV, sediment og karbon filtre med avansert nanoteknologi og et automatisert for-filter.

Sikre ditt drikkevann mot bakterier, virus, sopp og parasitter

Effektiv forfiltreing og kullfilter med antibakteriologisk nanoteknologi etterfulgt av høyfrekvent UV bestråling med stor UV-dose, sikrer trygt, rent og mer smakfullt vann trass i kontaminering fra vannkilde eller innslipp av kloakk og grøftevann fra utette vann- og avløpsledninger.

Forbedrer lukt, smak og farge

Ecoline FS 12 UV filterstajon kommer med et premium antibac karbon filter som er laget av materiale av høyeste kvalitet. For å sikre maksimal vannrensing er det benyttet bituminøst karbon uten jern eller tungmetaller. Filteret fungerer utmerket både til redusering av klor og organisk substans i tillegg til å redusere smak og lukt i vannet.

Trygt drikkevann til deg og din familie

Glem kokevarsel og usikkerhet ift. helseskadelige bakterier, virus og sopp i drikkevannet. Ecoline FS 12 sikrer trygt, rent og mer smakfullt vann trass i kontaminering fra vannkilde eller innslipp av kloakk og grøftevann fra utette vann- og avløpsledninger. Enkel og kompakt installasjon, høy kvalitet og miljøvennlig velutprøvd teknologi designet for sikring av ditt drikkevann.

kr. 15/dag*

Dette har du råd til nå !

Det er ikke dyrt å sikre. Trygt drikkevann for deg og din familie i mange år fremover.

*Forventet vedlikeholdskostnad= kr. 5/dag Estimerte driftskostnader:= kr. 10/dagKalkulering for en normal bolig, 800-1000 liter forbruk pr dag / Forventet investeringskostnad over 10 år

Kontakt oss for tilbud

UV-behandling er anerkjent som en trygg og miljøvennlig måte å sikre drikkevann mot bakterier, virus og parasitter.

UV DESINFEKSJON

My skill

KLORERING

My skill

OZONERING

My skill

Hovedmålene med behandling av drikkevann er å inaktivere mikroorganismer (desinfeksjon), fjerne partikler og organisk materiale (humus), fjerne andre uønskede uorganiske stoffer og tilpasse vannkvaliteten til ledningsnettet (korrosjonskontroll).